468 tétel

1. Önálló kötetek

Bolyai János vallomásai. Bukarest: Irodalmi Könyvkiadó, 1968. – 275+4 p.

Ismertetések 

Sorsformáló értelem. Művelődéstörténeti dolgozatok. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1971.- 344 p.

Ismertetések 

Murokország. Művelődéstörténeti barangolás szülőföldemen. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1972.-150 p. Ld. még: Haladás és megmaradás. – 5-102.

Ismertetések 

Confesiunile lui Bolyai János: monografie. În româneşte de Aurora-Eugenia Moga. Bucureşti: Editura Kriterion,1976. – 2f.,312 p.; 1 portré – (Biblioteca Kriterion).

Ismertetések 

125. Szemiotika. [Jurij Szergejevics Sztyepanov könyvéről]. Utunk. 31(1976). okt.15:6. Ld. még: A helyzettudat változásai. – 391-392.

Nicolae Bălcescu şi revoluţia din 1848 în Transilvania în istoriografia maghiară. [Társszerző: Kovács József]. In: Ţara Moţilor: studii, articole şi comunicări: volum îngrijit de Romulus Felea. Alba Iulia: Societatea de Ştiinţe Istorice şi Societatea de Ştiinţe Filologice din R.S.R. Filiala Alba Iulia. Subfiliala Abrud-Cîmpeni, 1977. - 75-81.

A helyzettudat változásai. Művelődéstörténeti dolgozatok. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1977. – 446+2 p. Ld. még: Haladás és megmaradás. Művelődéstörténeti tanulmányok. – 103-110.

Ismertetések 

„A legszebb élet, amit magamnak el tudtam képzelni”: Benkő Samu beszélgetései Kós Károllyal. Kós Károly rajzaival és metszeteivel. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1978. – 148.; 6 fénykép

Ismertetések 

Apa és fiú. Bolyai-tanulmányok. Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1978. – 395. – (Elvek és utak).

Ismertetések 

Haladás és megmaradás. Művelődéstörténeti tanulmányok. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1979. – 574.

Ismertetések 

Őrszavak. Művelődéstörténeti dolgozatok. Bukarest: Kriterion, 1984.- 399+1 p.

Ismertetések 

Permanenţă şi devenire. Studii de istoria culturii. În româneşte de T.Y. Paskuy. Bucureşti: Editura Kriterion, 1984. – 436. – (Biblioteca Kriterion).

Nagy Géza, a literátor és művelődésünk mindenese. Kolozsvár: Az Edélyi Múzeum-Egyesület Kiadása, 1991. – 32.- (Erdélyi Tudományos Füzetek 209). Ld. még: 2. kiad. 2007.

Ismertetések 

A romániai magyar tudomány helyzete és az Erdélyi Múzeum-Egyesület feladatai: A szerző a tanulmányt az MTA Kutatás- és Szervezetelemző Intézet megbízásából készítette. Budapest: Felelős kiadó: Tolnai Márton, az MTA KSZI igazgatója, 1993. – 34. Ld. még: Romániai Magyar Szó: Szabad szombati melléklet. 21, 22, 23, 24, 25(1993).a és c. oldalak

Ismertetések 

Újrakezdések. Tanulmányok, előadások, beszélgetések, búcsúztatások 1990-1995. Csíkszereda: Pallas-Akadémia, 1996. – 39.

Ismertetések 

Alkalmak és szavak. Tanulmányok, előadások, beszélgetések, vallomások, búcsúztatások. Kolozsvár: Polis Kiadó, 2002. – 416.

Bolyai János vallomásai. Előszóval és függelékkel kiegészített negyedik kiadás. Budapest: Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, 2002. – 280. – (Mundus – Új irodalom).

Ismertetések 

2. Tanulmányok

Asszonyaink nevéről. Utunk. 11(1956). 22:4.

Ismertetések 

A marosvásárhelyi kollégium diákjainak művelődési törekvései a múlt század harmincas éveiben. In: Emlékkönyv Kelemen Lajos születésének nyolcvanadik évfordulójára: A Bolyai Tudományegyetem Történet- és Nyelvtudományi Karának megbízásából szerkesztette: Bodor András, Cselényi Béla, Jancsó Elemér, Jakó Zsigmond és Szabó T. Attila. Kolozsvár-Bukarest: Tudományos Könyvkiadó, 1957. - 46-57.- (A Bolyai Tudományegyetem kiadványai: Tanulmányok. I.)[Separatum: Kolozsvár: Tudományos Kiadó, 1957.] Ld. még: Rövidített újraközlése: In: Marosvásárhely és vártemploma. Szerkesztette Medvigy Endre. – Budapest: 1990. 127-132.

Az erdélyi műszaki és gazdasági értelmiség kialakulásának kérdéséről. In: Tanulmányok az erdélyi kapitalizmus kezdeteiről. [Társszerzők: Csetri Elek; Imreh István]. Bukarest: Tudományos Könyvkiadó, 1956. – 97-140. (Gazdaságtörténeti Tanulmányok. 3.)

Ismertetések 

Az első erdélyi magyar folyóirat. Korunk. 16(1957). 8:1024-1034. Ld. még: Sorsformáló értelem. - 216-231; Haladás és megmaradás.– 314-330.

Bolyai Farkas, a műszaki értelmiség nevelője. Korunk. 16(1957). 1:43-51. Ld. még: Sorsformáló értelem. - 168-179; Apa és fiú. – 30-44.

Societăţile culturale clujene din prima jumătate a sec. XIX şi rolul lor în formarea intelectualităţii burgheze. Studii şi cercetări ştiinţifice. Academia Republicii Populare Române. Filiala Cluj. 8(1957). 1-4:143-164. [Különnyomat: Cluj: Editura Academiei Republicii Populare Romîne, 1957.]

Archivare Forschungen zur Geschichte der Revolution des Jahres 1848 in Siebenbürgen. [Társszerzők: Cheresteşiu, V., Göllner, C., Teodor, P.]. Forschungen zur Volks- und Landeskunde (Sibiu). 7(1964). 1:82-90.

Cultura în Transilvania. [Társszerzők: I. Pervain, G. Gündisch]. In: Istoria României. Vol. III: Redactor responsabil al volumului: A Oţetea. Capitol. XIII/2; Capitolul XII: Dezvoltarea culturală în perioada destrămării feudalismului. [Társszerzők: Al. Elian, P. Teodor, I. Pervain, Al. Dima, G. Gündisch]. In: Istoria României. Vol. III. – Bucureşti: Editura Academiei Republicii Populare Române. - 1964. p.558-567; 1038-1120.

Kemény Zsigmond megtalált naplója. Igaz Szó. 12(1964). 11:664-692.

Ismertetések 

Bolyai János arca. Korunk. 24(1965). 7-8:1010-1014. Ld. még: Bolyai János vallomásai. (Előszóval és függelékkel kiegészített negyedik kiadás). 272-277; Irodalomismeret: a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Folyóirata. 13(2003). 4:6-29.

Kemény Zsigmond fiatalkori írásainak eszmetörténetéhez. Korunk. 24(1965). 1:67-72.

Din activitatea lui Avram Iancu în primăvara anului 1848. [Társszerzők: Botezan, L., Egyed Á., Károlyi D., Mureşan, H., Neamţu, G.]. Anuarul Institutului de istorie şi arheologie (Cluj-Napoca). (1972). 15:451-464.

A felvilágosodás meggyökerezésének néhány sajátossága az erdélyi magyar művelődésben. Korunk Évkönyv 1973. Cluj, 1973.- 101-114; Ld. még: A helyzettudat változásai. – 63-83; Haladás és megmaradás. – 155-176.

Eszmék és tettek 1848 tavaszán Erdélyben. (1-2). A Hét. 4(1973). 19/20:máj.11, 18. Ld. még: In: Arcok, eszmék, tettek. (Tanulmányok). - 10-30;A helyzettudat változásai. – 231-258.

Apáczai Csere János ellenségei. A Hét. 6(1975). 24:6-7. Ld. még: A helyzettudat változásai. – 39-44.

Korigény és erkölcsi parancs. Kemény Zsigmond cikkei a nemzetiségi kérdésről 1860-61-ben. Igaz Szó. 23(1975). 12:491-497.

Göttinga, Gauss és Erdély. Korunk. 36(1977). 4:255-263. Ld. még: A helyzettudat változásai. – 130-148.

Istoria învăţământului în România: - Contrareforma şi învăţământul gimnazial din Transilvania. - 119-121; - Începuturile învăţămîntului modern (începutul secolului al XVIII-lea – începutul secolului al XIX-lea): În Transilvania: Învăţămîntul maghiar. - 301-308; - Învăţămîntul de grad superior (secolul al XVII-lea): În Transilvania. [Társszerző: Ştefan Pascu.]. - 152-156; - Organizatori de şcoli şi reprezentanţi ai gîndirii pedagogice: Benkő Ferenc. - 382-383; Reprezentanţi ai învăţămîntului şi culturii în ţările române (secolul al XVIII-lea): Apáczai Csere János. - 188-189; - Reprezentanţi ai învăţămîntului şi culturii în ţările române (secolul al XVIII-lea). Pápai Páriz Ferenc. -189-190; -Reprezentanţi de seamă ai organizării şi dezvoltării învăţămîntului umanist: Heltai Gáspár. - 125-126; - Şcolile umaniste din secolul al XVI-lea: b) Învăţămîntul în limba maghiară. - 113-115. In: Istoria învăţământului din România. Coordonator: Ştefan Pascu. Comitetul de coordonare N. Andrei, Şt. Bălan,... S. Benkő. Vol.I (de la origini pînă la 1821): Colectivul de redacţie: Ştefan Pascu (redactor responsabil). – Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1983.

Szabó T. Attila műhelyei. In: Erdélyi csillagok: Újabb arcok Erdély szellemi múltjából. Írták: Bajor Andor, Balogh Edgár, Beke György, Benkő Samu, stb. Szerkesztette: Kántor Lajos. – Budapest: Héttorony Könyvkiadó, 1990.- 154-175.

Ismertetések 

Debreczeni Márton szótárszerkesztményei. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára: Írták tisztelői, barátai és tanítványai. Szerkesztette Hajdú Mihály és Kiss Jenő. – Budapest: ELTE, 1991. – 78-83.

Az Erdélyi Tudományos Intézet. Valóság. 35(1992). 4:62-72.

Széchenyi eszméinek és cselekedeteinek korabeli erdélyi fogadtatása. Erdélyi Múzeum. 54(1992). 1-4:24-36.

Az utolsó 70 év erdélyi magyar tudományossága. Magyar Tudomány. Új folyam. 38(1993). 2:222-231.

Kós Károly és az alku erkölcse. Valóság. 36(1993). 12:18-25. Ld. még: In: Új könyvműhely: ötéves a Pallas-Akadémia Könyvkiadó. Szerkesztette Kozma Mária. – Csíkszereda: Pallas-Akadémia Könyvkiadó, 1998. – 56-68.

Ismertetések 

Education, culture and the arts [in] Transylvania. The Hungarian Quarterly. 35(1994). 133:72-82. Ld. magyarul: Erdély magyar művelődésének sajátosságai. In: Újrakezdések. Tanulmányok, előadások, beszélgetések, búcsúztatások 1990-1995. Csíkszereda: Pallas-Akadémia, 1996. – 16-38.

Kísérletek a politika illemszabályainak kidolgozására a reformkori Erdélyben. In: Nemzeti és társadalmi átalakulás a XIX. században Magyarországon. Tanulmányok Szabad György 70. születésnapjára. Szerkesztette: Orosz István, Pölöskei Ferenc Dobszay Tamás közreműködésével. – Budapest: Korona Kiadó, 1994. – 141-156. Ld. még: Alkalmak és szavak. – 63-79.

Kossuth történetfilozófiájának néhány sajátossága. In: Emlékezés Kossuth Lajosra Erdélyben 1994-ben. Kiss András, Csetri Elek, Orosz István, Egyed Ákos, Pölöskei Ferenc, Imreh István, Benkő Samu előadásai. – Kolozsvár: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadása, 1994. – 58-63. – (Erdélyi Tudományos Füzetek. 219). Ld. még: Debreceni Szemle. Új folyam. 2(1994). 2:214-219.

Az eckermanni szerepvállalás szerény erdélyi képviselője: Szentgyörgyi Imre. In: Művelődési törekvések a korai újkorban. Tanulmányok Keserű Bálint tiszteletére. A kötetet szerkesztette Balázs Mihály, Fony Zsuzsa, Keserű Gizella, Ötvös Péter. – Szeged: József Attila Tudományegyetem Régi magyar irodalom tanszéke, 1997. - 11-24. (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez. 35.).

Adalék az 1848-44-es Román Nemzeti Bizottság (Comitetul Naţiunii Române) történetéhez. Europa. Balcanica-Danubia-Carpatica. Annales. Cultura-Historia-Philologica. 3. Főszerkesztő Miskolczy Ambrus. – Budapest: ELTE. Bölcsészettudományi Kar. Román Filológiai Tanszék, 1998. – 274-285.

Az Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület nagy korszaka és Szász Pál szervező tálentuma. In: Szabó István emlékkönyv. Kovács Ágnes közreműködésével szerkesztette: Rácz István. – Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 1998. – 337-352. Ld. még: Magyar Közélet 2(1998). 11:4-7; 2/3(1998/1999). 12 dec./1 jan.:4-7; Alkalmak és szavak. – 134-151.

Istorie şi utopie. Planurile lui János Bolyai de organizare a vieţii ştiinţifice. In: In honorem Paul Cernovodeanu. Violeta Barbu edita. – Bucureşti: Editura Kriterion, 1998. - 249-253. – (Academia Română. Institutul de istorie „Nicolae Iorga”). [Különnyomat: Bucureşti: Editura Kriterion, 1998.]

Veszedelem az Őrhegy tövében 1657-ben. Dipsei Szabó István nagyenyedi krónikája. In: R. Várkonyi Ágnes Emlékkönyv születésének 70. évfordulója ünnepére. Szerkesztette Tusor Péter. – Budapest: Kiadja az ELTE Bölcsészettudományi Kara, 1998. - 290-298. [Különnyomat is].

A múltidéző titka. Az élmény és a biztos tudás. In: Emlékkönyv Imreh István születésének nyolcvanadik évfordulójára. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület elnöksége megbízásából szerkesztette Kiss András, Kovács Kiss Gyöngy, Pozsony Ferenc. Kolozsvár: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadása, 1999. - 7-17. Ld. még: Alkalmak és szavak. – 245-254; Európai utas. 10(1999). 36:69-73. [Különnyomat is].

Adalékok az erdélyi szabadkőművesség történetéhez. In: A hosszú tizenkilencedik és a rövid huszadik század. Tanulmányok Pölöskei Ferenc köszöntésére. Főszerkesztő Gergely Jenő. - Budapest: ELTE BTK Új- és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszék, 2000. - 49-60.[Különnyomat is]. Ld. még: Alkalmak és szavak. – 165-177.

Gondolatok a könyvtárosságról. In: Gazdaságtörténet – könyvtártörténet. Emlékkönyv Berlász Jenő 90. születésnapjára. – Budapest: A MTA Támogatott Kutatóhelyek irodája keretében, a BKÁÉ Gazdaságtörténeti Tanszéke mellett működő Gazdaság- és Társadalomtörténeti Kutatócsoport kiadványa, 2001. – 25-36. – (Gazdaság- és Társadalomtörténeti kötetek 1.) Ld. még: Alkalmak és szavak. – 195-208; Könyv, könyvtár, könyvtáros. 11(2002). 11:18:27.

Helyzettudat és történelmi cselekvés. In: Akadémiai műhely. Közgyűlési előadások. 2000. május: Millennium az Akadémián. Szerkesztőbizottság: Beck Mihály, Glatz Ferenc, Hámori József, Ritoók Zsigmond. Kötet 1. – Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 2001. – 141-147.

Az Erdélyi Gazdasági Egyesület nagy korszaka és Szász Pál szervező talentuma. In: Évek az ezerszázból. Kortárs erdélyi történészek. Szerkesztők: Dávid Gyula, Veress Zoltán. – Stockholm: EKE; Föreningen Transsylvanska Bokvänner, 2002. – 306-325.

Az erdélyi magyarság Magyarország-képének változásai. In: Magyarország és a magyar kisebbségek (Történeti és mai tendenciák). A kötet az MTA Kisebbségkutató Műhely által 1998. október 15-én, Gödöllőn rendezett „Magyarország és a magyar kisebbségek kapcsolatrendszere: történeti és mai tendenciák” című tudományos konferencia előadásainak anyagát tartalmazza. Programvezető Szarka László. –Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 2002. – 57-63. – (Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. Műhelytanulmányok. Kisebbségkutatás).

Hitbizománytól államosításig. In: Emlékkönyv a Teleki Téka alapításának 200. évfordulójára 1802-2002. Szerkesztette: Deé Nagy Anikó, Sebestyén-Spielmann Mihály, Vakarcs Szilárd. – Marosvásárhely: Mentor Kiadó, 2002. - 58-88. – (Teleki Téka Alapítvány Basel-Marosvásárhely). Ld. még: Monológ alkonyatban. – 165-207.

Ismertetések 

Bolyai János marosvásárhelyi kéziratai. Bevezetés. Magyar nyelvű tudományosság a XVIII-XIX. században.- A Keszthelyi Helikon Kastélymúzeum és a Magyar Irodalomtörténeti Társaság tanácskozása Keszthelyen a Festetics-kastélyban, 2003. november 14. In: Apáczai Csere János emlékezete. „Én gondolkodom, azért vagyok”: Válogatás 350 év Apáczai-irodalmából. A a budapesti „Ego cogito ergo sum”- konferencia előadásai (2003. november 13.). Apáczai doktori értekezésének fordításával. Szerkesztette Kovács Sándor Iván. – Budapest: Kiadja a Magyar Irodalomtörténeti Társaság, 2004. –257-264. – („Csak tiszta forrásból” A Magyar Irodalomtörténeti Társaság „Tanulmányok” – sorozata. I.)

Adalékok a nemzeti szimbólumok erdélyi történetéhez. In: „Hálával áldozzál...”. A Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara tiszteletbeli doktorainak a tanulmányai a 150. évforduló ünnepén. Szerkesztette: Balla Péter és Németh Dávid. – Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar, 2005. - 113-122.

Gáll Ernő és az EME. In: Nemzetiség - felelősség. Írások Gáll Ernő emlékére. Szerkesztette Földes György, Gálfalvi György. – Budapest: Napvilág Kiadó, 2005. – 13-26. Ld. még: Monológ alkonyatban. – 144-161.

Irodalomtörténeti monográfia időtállósága: (Bán Imre: Apáczai Csere János). [Ismertetés] Hitel. 18(2005). 6:123-126. Ld. még: Monológ alkonyatban. – 283-289.

Kolozsvári vita 1834-ben a „politikai utópizmus”-ról. In: Emlékkönyv Orosz István 70. születésnapjára. Szerkesztette: Angi János és ifj. Barta János. – Debrecen: Multiplex Media – DUP; Debreceni Egyetem Történelmi Intézet, 2005. – 153-160.Ld. még: Monológ alkonyatban. – 208-221.

Ismertetések 

Benkő Samu Szabó T. Attiláról. Magnetofon-fölvétel, készült 2006. március 6-án. Lejegyezte: Hajdú Mihály. In: Emlékkönyv Szabó T. Attila születésének 100. évfordulójára. Szerkesztő: Bárth M. János. – Budapest: Kiadja a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kara és az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete, 2006. – 147-154.

Őszi utazás Kolozsvárról Székelyudvarhelyre 1946-ban. In: Önzetlen pulpitus. Írások Dávid Gyula nyolcvanadik születésnapjára. – Kolozsvár-Marosvásárhely: EMKE-Mentor Kiadó, 2008. – 51-66.

3. Kisebb írások, cikkek

„Ők cselédek” [Riport]. Szabad Szó. (Marosvásárhely). 3(1946). 198:6. [Aláírás: Benkő Sámuel].

A tudás fegyverét kovácsoljuk [Népfőiskolákról]. Falvak Népe. 3(1947). 10:155.

Valóság. [Folyóirat-ismertetés]. Magyar Ifjúság. Szerkesztik: Páll Árpád, Sütő András. Az MNSZ folyóirat pótló röpirata. Kolozsvár. (1947).

A tudomány zászlóvivője [J. V. Sztálin]. Igazság. 7(1949). 287:3.

A hazafiság nagy regénye. [Gárdonyi Géza: Egri csillagok]. Utunk. 7(1952). 44:2. [Aláírás: Benkő Mátyás].

Arany János irodalomkritikai módszeréről. Utunk. 7(1952). 46:4. [Aláírás: Benkő Mátyás].

Móricz Zsigmond írásaiból. Utunk. 7(1952). 86:3. [Aláírás: B.S.]

Nicolae Bălcescu öröksége. Utunk. 7(1952). 48-1-2. [Aláírás: Dósa Ferenc].

A kuruc szabadságharc és irodalmunk. Művelődési Útmutató. 6(1953). 10:39-42. [Aláírás: Benkő Mátyás].

A román és a magyar nép összefogásának nagy harcosa. [N. Bălcescu]. Dolgozó Nő. 9(1953). 1:10. [Aláírás: Dósa Ferenc].

Gárdonyi Géza (1863-1922). Művelődési Útmutató. 6(1953). 8:48-50. [Aláírás: Benkő Mátyás].

Irodalmunk és a Bălcescu-centenárium. Utunk. 8(1953). 10:4. [Aláírás: B.M.]

Jókai Mór: A kiskirályok. Utunk. 8(1953). 16:4. [Aláírás: Benkő Mátyás].

L.N. Tolsztoj: Anna Karenina. Utunk. 8(1953). 36:2. [Aláírás: Benkő Mátyás].

Nagy íróink üzenete mai fiataloknak. Utunk. 8(1953). 5:4. [Név nélkül].

Petőfi és március 15. Utunk. 8(1953). 13:4. [Aláírás: Dósa Ferenc].

Rákóczi Ferenc. Dolgozó Nő. 9(1953). 7:24. [Aláírás: Dósa Ferenc].

Bajza József. [Születése 150. évfordulója alkalmából]. Utunk. 9(1954). 6:2.

Haladó hagyományaink és könyvkiadásunk. Igaz Szó. 2(1954). 11:100-106.

Arany János: Toldi. Toldi szerelme. Toldi estéje. Az utószót írta Benkő Samu. Bukarest: Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó, 1955. - 377-390. – (Magyar klasszikusok).

Iskolánk hagyományai. Előre. 9(1955).

Din manuscrisele inedite ale lui Bolyai János. [Társszerző: Abafáy Gusztáv]. Cercetări (1956). 6:39:55.

Emlékezés Bolyai Farkasra. Igaz Szó. 4(1956). 11. sz. Ld. még : Vörös Zászló. 5(1956). 273:6.

Irodalmi és tudományos termésünk nyilvántartásáról. Utunk. 11(1956). 29:4.

Kísérlet tudóstársaság alapítására Marosvásárhelyt százötven évvel ezelőtt. Előre. 10(1956). 2603:3.

Ismertetések 

Néhány szó iskoláink hagyományairól. Előre. 10(1956). 2708:2.

Ötven énekkar zarándokoljon Fehéregyházára... Utunk. 11(1956). 42:2.

Valóban több figyelmet a tudományos munkára. [Válasz Vita Zsigmondnak]. Utunk. 11(1956). 13:2.

Az első erdélyi magyar folyóirat. Korunk. 16(1957). 8:1024-1034. Ld. még: Sorsformáló értelem. - 216-231; Haladás és megmaradás.– 314-330.

Bolyai Farkas, a műszaki értelmiség nevelője. Korunk. 16(1957). 1:43-51. Ld. még: Sorsformáló értelem. - 168-179; Apa és fiú. – 30-44.

Köszöntjük Kelemen Lajost. [Nagy Imre Kelemen Lajosról készült olajportréjával]. Korunk. 16(1957). 9:1223-1224.Ld. még: Monológ alkonyatban. – 101-103.

Adatok Gyarmathi Sámuel életrajzához. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények. 2(1958). 1-4:230-232.

Bolyai Farkas meghívása a vásárhelyi kollégiumba. Korunk. 17(1958). 8:1168-1174. [Különnyomat is.] Ld. még: Sorsformáló értelem. - 160-168.

Révai Miklós nagyváradi éveihez. Magyar Nyelv. (1958). 3-4:509-516.

Bolyai János 1802-1860: Az utópista gondolkodó. Utunk. 15(1960). 4:6.

Két férfi emlékezete: Bolyai János (1802-1860); Apáczai Csere János (1625-1659). Új Élet (Marosvásárhely). (1960). 2:13. [Aláírás: Dósa Ferenc]. Ld. még: Közép-Európa vándora. Korunk-dosszié. Válogatás a Korunk öt évtizedének írásaiból (1957-2007). I. Szerkesztette Kántor Lajos. – Kolozsvár: Komp-Press Kiadó, 2007. – 32-37.

A fiatal Kemény Zsigmond és a közügyek. Korunk. 23(1964). 12:1678-1685.

Arany János levelei Ormós Zsigmondhoz. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények. 9(1965). 1:172-174.

A kétszáz éves Athenas (1766-1966). Korunk. 25(1966). 6:957-960. Ld. még: Sorsformáló értelem. - 54-68.

Brüll Emánuel a könyvtáros. Könyvtári Szemle.1(1966). 1:36-38.

Felvilágosodás és cselekvés. Utunk. 21(1966). 48:4. Ld. még: A helyzettudat változásai. –364-367.

Kolozsvári emlékezés Madame de Staëlre. Utunk. 21(1966). 19:4.

Mezőgazdasági szakoktatásunk történetéből. Korunk. 25(1966). 4:540-546. Ld. még: Sorsformáló értelem. - 134-153. A nagyszentmiklósi mezőgazdasági iskola és Tessedik Sámuel címmel.

A történész [Orbán Balázs]. Előre. 22(1968). dec.22:3-4. Ld. még: A helyzettudat változásai. –305-311.

Bolyai János vallomásai: Zaklatottság és megnyugvás: a könyv zárófejezetéből. Művelődés. 21(1968). 8:61-63.

Karsztok és gyermekek. Utunk. 23(1968). 37:1,7.

Középajtától Európáig. A történetíró és Linné-követő Benkő József. Korunk. 27(1968). 8:1113-1119. Ld. még: Sorsformáló értelem. - 69-82; Haladás és megmaradás. – 193-206.;

A forradalmár történetíró. Előre. 23(1969). júl.29 :3-4.

A história és a vers. Lenkei százada. Igaz Szó. 17(1969). 11:882-892. Ld. még: Sorsformáló értelem. - 279-294.

Ady Endre – románul. [Réthy Andor bibliográfiájáról]. Előre. 23(1969). dec. 4:2.

Az aradi vértanúk emlékezete. Művelődés. 22(1969). 9:47-48.

Az író és a történelemtudomány. Bözödi György műhelyében. Igaz Szó. 17(1969). 3: 390-393.

Bod Péter (1712-1769). Művelődés. 22(1969). 3:56.

Bolyai Farkas, a tanár. Utunk. 24(1969). nov. 28. Ld. még: Sorsformáló értelem. - 155-168; Apa és fiú. Bolyai-tanulmányok.– 11-48.

Emlékezés az Erdélyi Múzeum-Egyesület megalapítására. Korunk. 28(1969). 11:1685-1687.

Esméret és pallérozott ízlés: még egyszer Kötelesről. Utunk. 24(1969). 20:8. Ld. még: Sorsformáló értelem. - 209-215.

Nicolae Bălcescu, a forradalmár történetíró és recepciója a magyar történetírásban. Előre. 23(1969). jún.29. Ld. még: N. Bălcescu magyar történészek műveiben. [Társszerző: I. Kovács]. = Studia et Acta Musei Nicolae Bălcescu. Vol.4: Bălcescu şi Transilvania: sesiune ştiinţifică. Cluj, 2-3 decembrie 1972. – Bălceşti pe Topolog; Cluj-Napoca: Societatea „Prietenii Muzeului Bălcescu”, 1976. – 45-53; A helyzettudat változásai. – 267-282.

A tudás székelyudvarhelyi hajléka. [A Székelyudvarhelyi Református Kollégium]. A Hét. 1(1970). 2:17.

Merre keressük művelődésünk súlypontját? Korunk. 29(1970). 1:112-113.

Székely diákok harca a Habsburg-hatalommal a tanulás jogáért. Korunk. 29(1970). 7:1109-1120. Ld. még: Sorsformáló értelem. - 183-205.; Haladás és megmaradás. – 270-293.

Az ökörszem, a sas és a tudománytörténész: egy népmese modern értelmezése. Utunk. 26(1971). 53:2.

Korszerű példakép: Apáczai Csere János. Brassói Lapok. (1971). 22:5.

Vasipari hagyományok Csíkban. Előre. 25(1971). nov. 19. Ld. még: A helyzettudat változásai. – 352-354.

A nagyszentmiklósi mezőgazdasági iskola. Falvak Dolgozó Népe. (1972). aug.2. Ld. még: Haladás és megmaradás. – 248-269.

A balázsfalvi román nemzeti gyűlés visszhangja korabeli levelekben. Utunk. 28(1973). 21:28.

Az agyagfalvi székely nagygyűlés 1848. október 16-18. Utunk. 28(1973). 40:28.

Levél Răcăşan Livia tanárnőnek Kolozsvár 3. sz. Líceum. Utunk. 28(1973). 33(1294):1.

Múlt századi erdélyi útleírások. Utunk. 28(1973). 52:7. Ld. még: A helyzettudat változásai. – 376-379.

Pohárköszöntő: Bözödi György hatvanadik születésnapján. Igaz Szó. 21(1973). 3:459-460.

Temesvár tudós fia: Pesti Frigyes. Korunk. 32(1973). 6:958-967. Ld. még: A helyzettudat változásai. – 289-304; Haladás és megmaradás. – 531-548.

A vásárhelyi nyelvemlékről. Utunk. 29(1974). 4:jan. 25. Ld. még: A helyzettudat változásai. Művelődéstörténeti dolgozatok. – 341-343.

Falusi írástudók vallomása a székelység múltjáról. Utunk. 29(1974). 6:1-2. Ld. még: A helyzettudat változásai. – 355-363.

A Bolyai-levelek. Utunk. 30(1975). 6:30.

A műszaki értelmiség nevelője. Igazság. 36(1975). febr.9.

Bolyai Farkas kályhái. Új Élet. (1975). 3. sz. Ld. még: Apa és fiú. Bolyai-tanulmányok. – 63-69.

Bolyai Farkas tíz levele. Igaz Szó. 23(1975). 3:262-273.

Glédába állított szavak: Szabó T. Attila: Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár. A Hét. 6(1975). 39:5. Ld. még: A helyzettudat változásai. – 344-351.

Kemény Zsigmond műveltsége. Utunk. 30(1975). 50:1,4. Ld. még: A helyzettudat változásai. – 312-319; Haladás és megmaradás. – 549-557. Ld. még: A helyzettudat változásai. – 329-339; Haladás és megmaradás. – 558-569.

Meditáció – emlékezés ürügyén. 200 éve született Bolyai Farkas. A Hét. 6(1975). 6:1, 8. Ld. még: Apa és fiú. Bolyai-tanulmányok. – 49-61.

Századokat egybekötő emlékezet. Apáczai Csere János születése 350. évfordulójára. Irodalomtörténet (Budapest). 57(1975). 2:261-284. Ld. még: = Látóhatár. Válogatás a magyar kulturális sajtóból (Budapest). 1975. augusztus. - 66-8; Haladás és megmaradás. – 111-135; A helyzettudat változásai. – 15-38.

Un remarcabil cărturar umanist. 350 de ani de la naşterea lui Apáczai Csere János. Scînteia. 44(1975). 10205:4.

II. Rákóczi Ferenc és az irodalom. Utunk. 31(1976). 13(1430):1,4-5. Ld. még: Haladás és megmaradás. – 136-150; A helyzettudat változásai. – 45-58.

A haza iránti kötelesség dicsősége: 300. éve született II. Rákóczi Ferenc. Romániai Magyar Szó. A Tribuna României különszáma .(1976). június:9-10.

Adalékok a születése napját ülő Mikó Ervin historiográfiai felméréséhez. [Ütünk]. Utunk. 31(1976). 53:5-6. Ld. még: In: Bajor Andor: Ütünk. Utószó: Dávid Gyula. – Kolozsvár: Gloria Kiadó, 2000. – 358-360. – (Bajor Andor válogatott munkái. II).

Balogh Edgár teljes embersége. Igaz Szó. 24(1976). 9:191-192.

Berzsenyi s a fene fátumok. Utunk. 31(1976). 20:5. Ld. még: A helyzettudat változásai. – 122-129.

Változatok Apor Péter Metamorphosisára. 1: Irói realizmus a XVIII. században. A Hét. 7(1976). 29:8. Ld. még: Haladás és megmaradás. – 151-154; A helyzettudat változásai. – 59-62.

Bolyai János eszmei hagyatéka. Emlékezés születésének 175. évfordulóján. Művelődés. 30(1977). 12: 24-25.

Búcsú Kós Károlytól. Tiszatáj. 31(1977). 10:95-96. Ld. még: In: Kós Károly: „Kőből, fából házat... igékből várat” (In memoriam Kós Károly 1883-1983). Válogatta, szerkesztette, sajtó alá rendezte és az utószót írta Sas Péter. – Budapest: Magvető Kiadó, 1983. - 255-259.

Vannak változhatatlan dolgok. [Kós Károly halála alkalmával]. A Hét. 8(1977). szept. 2.

Mikó Imre testamentuma. Utunk. 32(1977). 12:2.

Jegyzet [a Kolozsvári Egyetemi Fokú Egységes Protestáns teológiai Intézet avatta doktorrá Henk van de Graaf fiatal holland tudóst]. Utunk. 23(1978). 25 sz. jún. 23. Ld. még: G. Henk van de Graaf: A németalföldi akadémiák és az erdélyi protestantizmus a XVIII. században 1690-1795. - [Kolozsvár]: Egyetemi Fokú Egységes Protestáns Teológiai Intézet, 1979. = Korunk. 39(1980). 9:699-702; Őrszavak. – 317-324.

„... mindent a maga helyére illetni”. Művelődés. 21(1978). 2:46-48. Ld. még: „Mindent a maga helyére illetni”. In: A közművelődés szűkülő (t)erei: Antológia a Művelődés 1976-1989-es évfolyamaiból. – Kolozsvár: Készült a Művelődés műhelyében. – 1999. - 96-99; Monológ alkonyatban. – 81-92.

Légy jó mindhalálig: Móricz-adattár. Igaz Szó. 27(1979). 6:547-552.

Orbán Balázs és Kós Károly. Új Élet. 12(1979). 6:14-15.

A história és a vers. In: Ötlettől a filmig: 80 huszár: Csóori Sándor és Sára Sándor filmje. – Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1980. – 236-258. Ld. még: Haladás és megmaradás. – 514-530.

Ars poetica és a számok. Utunk. 35(1980). 35:2. Ld. még: Őrszavak. – 350-358.

Bethlen Gábor emlékezete. Dolgozó Nő. 36(1980). 7:15.

Kós Károly nyomában. Igazság. 41(1980). 269:3.

Jogismerettől jogtudatig. Korunk. 39(1980). 11:855-857. Ld. még: Jogtudományi Közlöny. (Bp.). 36(1981). 4: 350-352; Őrszavak. – 362-366.

Nagy örökség hű sáfára. Művelődés. 33(1980). 11:43-45. Ld. még: Őrszavak. – 41-49.

Sűrű élet szép emlékezete. Utunk. 35(1980). 38:1,3-4. Ld. még: = Falvak Dolgozó Népe. 35(1980). okt.25:4-5; Őrszavak. - 7-40.

A 150 éves Appendix. Művelődés. 34(1981). 6:39-40.

A népművelő [Balogh Edgár 75. születésnapja alkalmával]. Művelődés. 34(1981). 8-9:10.

Cseh Gusztáv Pantheonja. Utunk. 36(1981). 5:jan.30. Ld. még: Közösség és művészet. A Korunk Galéria története 1973-1986. Szerkesztette Kántor Lajos és Székely Sebestyén György. – Kolozsvár: Korunk, 2008. – 171-172.

Egy színigazgató megveretésének hiteles története. [1-3]. Utunk. 36(1981). 31:3; 32:3; 33:3. Ld. még: Őrszavak. – 130-153.

Matematika és igazság. Utunk. 36(1981). 47:2.

Széchenyi szuverenitása. Megemlékezés születése 190. évfordulóján. Utunk. 36(1981). 38:5. Ld. még: Őrszavak. – 235-244.

Az emlékíró Újfalvi Sándor. Utunk. 37(1982). 52:5-6. Ld. még: Őrszavak. – 291-300.

Korszerű hagyományápolás és nemzetiség. Utunk. 37(1982). 2:4-5.

Matematikatörténeten innen és túl. [Weszely Tibor Bolyai János matematikai munkássága című könyvéről]. A Hét. 13(1982).13:10. Ld. még: Őrszavak. Művelődéstörténeti dolgozatok. .- 359-361.

A felvilágosodás színképe és változatai. Utunk. 38(1983). 34:1-3. Ld. még: Őrszavak. - 324-332.

Írásbeliség és történelmi valóság a Székelyföldön a XVI. század végén. A Hét. 14(1983). 27:9,11. Ld. még: Őrszavak. – 305-316. Ld. még: Őrszavak. – 347-349.

Tudor Vianu egyetemessége. Utunk. 38(1983). 24:1-2. Ld. még: Őrszavak. – 340-346.

Élet és írás avagy faluközösség és falutörvény a székelyeknél. Utunk. 39(1984). 8(1843):1, 2-3.

A jegyzőkönyvíró diák: Sütő András. A Hét. 21(1990). 29:11.

Ékezeteink gondviselője. (B. Fejér Gizella búcsúztatása). Helikon. 1(1990). 40/40:8. Ld. még: Újrakezdések. – 369-371.

Félnomádságból – Európába. A Hét. 21(1990). 33:1-2.

Klasszika-filológia és bazsarózsa. [id. Kántor Lajosról.] Korunk. 2(1990). 1162-1165.

Kortársunk: Kós Károly. A Hét. 21(1990). 22:1,6.

Létkérdésünk – az egyetem. Erdélyi Figyelő. 2(1990). 11:6.

Meditáció Kós Károly neve hallatán. A Hét. 21(1990). 22:??

Szabó Lőrinc versei és a valóság. Helikon. 1(1990). 35/35 :8.

Történelmi esemény – máig érvényes tanulságokkal. Erdélyi Figyelő. 2(1990). 8:16-17.

Biró József emlékkiállítása. Erdélyi Múzeum. 53(1991). 1-4:181-182.

Köszöntjük az olvasót [Az Erdélyi Múzeum új folyamának beköszöntője] Erdélyi Múzeum. 53(1991). 1-4:1-2.

Pethe Ferenc (1763-1832) emlékezete. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület szilágysomlyói barátainak 1991. november 23-án tartott összejövetelén elhangzott előadás rövidített szövege. Szilágyság. (Zilah). 1(1991). 24:3.

Pünkösdi rózsa Vidovszky Erzsébet sírjára. Szabadság. 3(1991). 100: lapsz. Ld. még: Újrakezdések. – 372-373.

Széchenyi István emlékezete. [1-4.] A Hét. 22(1991). 35:3-4; 36:3-4. 37:3-4 38: 3-4.

Toleráns nemzeti kultúrák. Korunk. 3(1991). 10:1210-1212.

A legjobb emléket tömörítő testület. (Újsághír: Bolyai János születésének 190. évfordulóján emlékülést rendeztek hétfőn, december 14-én az Akadémián.). Magyar Nemzet. 55(1992). 297:6. Ld. még: Alkalmak és szavak. – 92-94.

Hitkeresés évadján: A Magyarok III. Világtalálkozóján, 1992. augusztus 19-én elhangzott előadás. Világszövetség. (Bp.). 1(1992). 4:1. Ld. még: Monológ alkonyatban. – 265-270.

Jókai Mór levelei Ormos Zsigmondnak. In: Jókai Mór levelezése 1876-1888. Összegyűjtötte és sajtó alá rendezte Győrffy Miklós. – Budapest: Argumentum Kiadó; Akadémiai Kiadó, 1992. – 474-475; 1032.

Szolgálni – szolgalelkűség nélkül. Elhangzott 1992. január 30-án a Farkasréti temetőben, dr. Hajdú Lajos, az ELTE jogtörténész professzora temetésén. Tiszatáj. 46(1992). 6:58.

Jövőnkről van szó! In: Kollégiumi tükör. A Kolozsvári Református Kollégium Évkönyve. Kolozsvár: A református Egyház Misztótfalusi Sajtóközpontjának nyomdája, 1993. - 7-9.

Pataki József (1908-1993). Erdélyi Múzeum. 55(1993). 3-4:164:165.

Mitől kollégium a kolégyom? In: Erős várunk. 1557-1993. Kollégiumi emlékkönyv. Szerkesztette Nagy Pál. – Marosvásárhely: Custos Kiadó, 1993. - 136-140. Ld. még: Erdélyi Tükör. Kulturális magazin (Debrecen). 6(1994). 2:18-19.

„Ugyanazon célra több utak is vezetnek...”[Barátságok és ellentétek művelődésünk múltjában]. In: A tudomány szolgálatában. Emlékkönyv Benda Kálmán 80. születésnapjára. Szerkesztette Glatz Ferenc. – Budapest: MTA Történettudományi Intézete, 1993. - 299-304. [Különnyomat: Budapest: MTA Történettudományi Intézete, 1993.] Ld. még: Alkalmak és szavak. – 55-62.

A közvetítő. A 70 éves Vekerdi Lászlóról. Kortárs. 38(1994). 7:89-91. Ld. még: Alkalmak és szavak. – 255-258.

Apró jelenségek nagy tanulságai. Keresztény Szó. Romániai magyar katolikus havilap. 5(1994). 3:13-15.

Az EMGE 150 éves tevékenysége az erdélyi mezőgazdaság szolgálatában. Hargita Népe (Csíkszereda). (1994). :3.

Búcsú Benda Kálmántól. Elhangzott a Farkasréti temetőben, 1994. március 18-án. Valóság. 37(1994). 5:1-2. Ld. még: In: Magyar Örökség. Laudációk könyve 1995-1999. – 470-473; Confessio. 14(2000). 4:77-79; Alkalmak és szavak. – 341-344; Újrakezdések. – 380-382.

Culturi naţionale tolerante. Cumpăna. Antologia revistei de cultură Korunk: Antologia a fost redactată de: Kántor Lajos, Salat Levente. 1(1994). 103-106.

Kakasszó és történelem. Előadás, mely elhangzott Kossuth Lajos halálának 100. évfordulója alkalmából, a Temesvári Magyar Színházban 1994 március 14.-én tartott ünnepi megemlékezésen. Temesvári Új Szó. 6(1994). 1075:1,3.

Nagyúr, kapás, mind egy rakás. Bánffy Miklós: Erdélyi történet. Kortárs. 38(1994). 8:71-79. Ld. még: Újrakezdések. – 137-153.

A civil szféra és a művelődés önszerveződési lehetőségei. A Hét. 26(1995). 45-48:1,2.

A magyar civil szféra művelődéssel kapcsolatos önszerveződési lehetőségei. In: Alapítványok jegyzéke. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség Egyeztető Tanácsa elnökének felkérésére elhangzott felszólalás az 1995. november 4-én tartott ülése. 2. kiad. - Illyefalva: Kiadja a KIDA és a Bölöni Farkas Sándor Alapítvány, 1995. – 7-10.

Az Áronok katolicizmusának 16–17. századi gyökerei. 1–2. Keresztény Szó. 6(1995). 6:20-22; 7:18- 20. Ld. még: In: Europa. Balcanica – Danubiana – Carpathica. Annales. Cultura – Historia – Philologica. Főszerkesztő: Miskolczy Ambrus. 2/A. – Budapest: ELTE. Bölcsészettudományi Kar. Román Filológiai Tanszék, 1995. – 268-281.

Benkő Samu záróbeszéde az EME 1994. március 19-i közgyűlésen. Erdélyi Múzeum. 57(1995). 3-4:165-167.

Biró József emlékére. Partium. 2(1995). 1:7.

[Deák Ferenc születésnapjára]. In: Deák Ferenc hatvanéves: a Kriterion Könyvkiadó munkatársai e rendhagyó emlékmappával köszöntik könyvművészetünk vezető személyiségét, Deák Ferenc grafikusművészt hatvanadik születésnapján. – Kolozsvár: A Református Egyház Misztótfalusi Sajtóközpontja, 1995. – 9-10 sztlan.

[Ezerkilencszázkilencvenöt] Az 1995. május 20-i [EME] közgyűlés iratai. Benkő Samu elnöki megnyitó beszéde. Erdélyi Múzeum. 57(1995). 3-4:183-185.

Három professzor és a kolozsvári magyar egyetem megőrzése. Helikon. 6(1995). 15:1-4.

Marosvásárhely és Kós Károly. Művelődés. 46(1994). 4:40-42.. Ld. még: In: Kós Károly egyetemessége felé. Tanulmányok, cikkek, emlékezések, levelek és dokumentumok. Az anyagot összegyűjtötte Finna Géza. Előszót írta Mészáros József. – Marosvásárhely: Nyomta a Custos Kiadó kft., 1995. – 19-24; In: Kós Károly egyetemessége. Tanulmányok, emlékezések, levelek és dokumentumok. Szerkesztette és az előszót írta: Mészáros József. 2., javított, bővített kiad. – Kolozsvár: Tinivár, 1996. – 21-31.

Sorsunknak engedelmeskedni vagyunk teremtve. In: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület budapesti bemutatkozása 1995. január 26. – Budapest: MTA Kutatás- és Szervezetelemző Intézet kiadása, 1995. – 4-7.

Tudományosan kimunkált művelődéspolitika. [Elnöki megnyitó beszéd az Erdélyi Múzeum-Egyesület 1995. május 20.-án megtartott rendes évi közgyűlésén]. A Hét. 26(1995). 25.-26.: 1,4.

A közéleti szerepvállalás felelőssége. In: Márton Áron centenárium. Szerkesztette: Marton József. – Gyulafehérvár: Gyulafehérvári Érsekség, 1996. - 32-40. Ld. még: Szövetség: Az RMDSZ lapja. 3(1996). 2:6-8; Alkalmak és szavak. – 158-164.

A nyolcadik évtized. In: Emlékkönyv Jakó Zsigmond születésének nyolcvanadik évfordulójára. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület elnöksége megbízásából szerkesztette Kovács András, Sipos Gábor és Tonk Sándor. – Kolozsvár: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadása., 1996. – 570-578. Ld. még: Alkalmak és szavak. – 231-240.

Elnöki zárószó. [az EME 1996. május 4-i közgyűlésén]. Erdélyi Múzeum. 58(1996). 3-4:372-373.

[Ezerkilencszázkilencvenhat] Az 1996. május 4-i [EME] közgyűlés iratai: Benkő Samu elnöki megnyitóbeszéde. Erdélyi Múzeum. 58(1996). 3-4:365-366.

Serlegbeszéd Jakó Zsigmond nyolcvanadik születésnapján. Elhangzott 1996. szeptember 2-án Kolozsváron, az Erdélyi Múzeum-Egyesület elnöksége fogadásán. Erdélyi Múzeum. 58(1996). 3-4:374-377. Ld. még: A Hét. 26(1996). nov.1:5; Alkalmak és szavak. – 240-244; Monológ alkonyatban. – 108-113.

Tolerant national cultures. Translated by Janet Frazer and Dániel Tóth. Render Anthology of Korunk: Journal of culture theory and criticism. The anthology was edited by: Andor Horváth, Lajos Kántor, Zsuzsa Selyem. 1. (1996). 60-62.

Tudományosan kimunkált művelődéspolitika. A Hét. 26(1996). 25-26:1, 4.

A kolozsvári egyetemalapítás és az Erdélyi Múzeum-Egyesület. Elhangzott 1997. november 21-én Kolozsváron a Babeş-Bolyai Egyetemen, a Ferenc József Tudományegyetem alapításának 125. évfordulója alkalmával rendezett emlékülésen. Erdélyi Múzeum. 59(1997). 3-4:358-359. Ld. még: Alkalmak és szavak. – 126-128.

A tudományszervező. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Szabó T. Attila halálának tízéves évfordulója alkalmából 1997. március 25-én tartott emlékülésen elhangzott előadás. Magyar Nyelv: a Magyar Nyelvtudományi Társaság folyóirata. 93(1997). 4:398-405. Ld. még: Alkalmak és szavak. – 220-230. Ld. még: Alkalmak és szavak. – 24-37.

[Beszéd Noszkay Aurél emléktáblája leleplezésekor]. In: Noszkay Aurél Emlékkönyv. Készült halálának 10. évfordulója alkalmára 1997. január 9. Az urológiai osztály orvosai közreműködésével összeállította Wabrosch Géza. Német szöveg: Borzsák Jenő.- [Budapest: A Szent János Korház Urológiai-sebészeti osztálya], 1997. - 42-43. Ld. még: Alkalmak és szavak. – 267-270.

[Búcsú dr. Kós Károlytól]. A Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője. (1997). 3-4:31-33; Ld. még: Alkalmak és szavak. – 373-374.

Egy szál virág Török Erzsébet sírjára. „Utunk” kolozsvári folyóirat, 1973. december 21. In: Gedényi Zsuzsanna: „Csillagom, révészem” – Török Erzsi tükre. – Budapest: Püski, 1997. - 50-51.

[Ezerkilencszázkilencvenhét] Az 1997. április 26-i [EME] közgyűlés iratai: Benkő Samu elnöki megnyitóbeszéde. Erdélyi Múzeum. 59(1997). 1-2:269-272.

Gyalogúton a szülőföld határában. Forrás. 29(1997). 10/11:19-23. Ld. még: A Hét. 29(1998). 26:9; ; Alkalmak és szavak. – 350-355.

Schneller István, a kolozsvári egyetemi rektor. Szabadság. 9(1997). aug. 2:14. Ld. még: Alkalmak és szavak. – 129-133.

[Szürkeségem]. Polisz Irodalmi Kalendárium 1998. Szerkesztette Bognár Antal és Szondi György. (1997). 34:18-19. Ld. még: Helikon. 9(1998). 8:2; Alkalmak és szavak. – 347-349.

A Magyar Örökség kitüntetettjei. A kolozsvári Bolyai Tudományegyetem öngyilkosságba kergetett professzorai: Szabédi László, Csendes Zoltán. Magyar Nemzet. 61(1998). 144:11. Ld. még: Szabadság. 10(1998). jún.20:3; Magyar Örökség: Laudációk könyve 1995-1999. - 250-252; Alkalmak és szavak. – 336-338.

Bolyai János és a magyar tudományegyetemek. Barbarizmus és zsenialitás. Elhangzott 1998. szeptember 7-én Debrecenben, a Kossuth Lajos Tudományegyetemen a szerző „doctor honoris causa” címmel való kitüntetése alkalmából. Ld. még: Alkalmak és szavak. – 86-91. Hitel. 11(1998). 12:74-78.

Emlék Erdélyből. História. 20(1998). 3:29.

[Ezerkilencszázkilencvennyolc] Az 1998. április 25-i [EME] közgyűlés iratai: Benkő Samu elnöki megnyitóbeszéde. Erdélyi Múzeum. 60(1998). 3-4:112-116.

Fülöp Géza (1928-1998). Erdélyi Múzeum. 60(1998). 3-4:98-99. Ld. még: Alkalmak és szavak. – 385-386.

Kőhalomtól Váradig. Búcsú László Gyulától. Új Horizont. 26(1998). 45:5-6. Ld. még: Szabadság. 10(1998). 18:2; Alkalmak és szavak. – 377-379.

Mátyás király mai üzenete. Megemlékezés Mátyás királlyá választásának ötszáznegyvenedik évfordulóján a Budavári Nagyboldogasszony-templomban. Hitel. 11(1998). 4:85-88. Ld. még: Alkalmak és szavak. – 13-17.

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület szerepe a kolozsvári egyetemalapításban. In: [Százhuszonöt] 125 éves a kolozsvári egyetem. A Babeş-Bolyai Tudományegyetem magyar tagozatán 1997. november 21-én tartott emlékülés előadásai. Szerkesztette: Cseke Péter és Hauer Melinda. – Kolozsvár: Komp-Press Kiadó, 1999. – 21-23.

Bánffy Miklós a közéletben: A Bánffy Miklós születése 125. évfordulója alkalmával rendezett megemlékezésen Kolozsváron elhangzott előadás. Erdélyi Múzeum. 61(1999). 3-4: 44-47. Ld. még: Alkalmak és szavak. – 152-157.

Bolyai János. In: Erdélyi Panteon. Művelődéstörténeti vázlatok. Szerkesztette Jánosházy György. Kötet 2. – Marosvásárhely: Mentor Kiadó, 1999. – 121-127. Ld. még: Alkalmak és szavak. – 80-85.

Bölöni Farkas Sándor. In: Erdélyi Panteon. Művelődéstörténeti vázlatok. Szerkesztette Jánosházy György. Kötet 2.- Marosvásárhely: Mentor Kiadó, 1999. - 95-103. Ld. még: Alkalmak és szavak. – 48-54.

[Ezerkilencszázkilencvenkilenc] Az 1999. június 5-i [EME] közgyűlés iratai: Benkő Samu elnöki megnyitóbeszéde. Erdélyi Múzeum. 61(1999). 3-4:166-171.

Időszerű újraolvasnunk Széchenyi István írásait. In: Erdélyi Református Naptár a 2000. szökőévre. – Kolozsvár: Kiadja az Erdélyi Református Egyházkerület, 1999. - 183-184. Ld. még: Alkalmak és szavak. – 38-40.

Kötődések Erdélyhez és az Erdélyi Múzeum-Egyesület. Limes: Komárom-Esztergom megyei tudományos szemle. 9(1996). 3:7-12. Ld. még: In: Kötődések Erdélyhez. Tanulmányok. Szerkesztette L. Balogh Béni. – Tatabánya: Alfadat-Press Kiadó, 1999. – 9-16. – (Limes-Könyv-Tár 2. kötet).

[Megnyitó beszéd]: Benkő Samu elnök megnyitó beszéde. In: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Bölcsészet-, nyelv- és történettudományi szakosztálya és a Csíki Székely Múzeum közös rendezésében tartott vándorgyűlés előadás-gyűjteménye – 1997. szeptember 12. – Csíkszereda: Erdélyi Múzeum-Egyesület; Csíki Székely Múzeum, 1999. - 7-9.

„Mindent a maga helyére illetni”. In: A közművelődés szűkülő (t)erei. Antológia a Művelődés 1976-1989-es évfolyamaiból. – Kolozsvár: Készült a Művelődés műhelyében. – 1999. - 96-99.

Sóhaj határok nélkül. 1998. október 22. Az Eckhardt Tibor Politikai Akadémia 98. vitaestje a határon túlra kényszerített magyarságról. In: A beilleszkedő nemzeti emlékezet. A Független Kisgazdapárt a kormányban. Szerkesztette Virágh Ferenc. – Budapest, 1999. - 56-70. Ld. még: Alkalmak és szavak. – 178-190.

Transsilvania specialis: [Benkő József]. A Kriterion kiadásában megjelent könyv kolozsvári bemutatóján az EME-házban, 1999. június 14-én elhangzott előadás. Hitel. 12(1999). 8:72-74.

A két Bolyai: Bolyai János. Magyar Református Nevelés. Református pedagógiai szaklap. (Bp.). 1(2000). 3:4-5.

Adalékok a születése napját ülő Mikó Ervin historiográfiai felméréséhez. In: Bajor Andor: Ütünk. Utószó: Dávid Gyula. – Kolozsvár: Gloria Kiadó, 2000. – 358-360. – (Bajor Andor válogatott munkái. II). Ld. még: Utunk [Ütünk]. 31(1976). 53(1470):5-6.

Bizonyosságkeresés kollégiumi ügyben. In: Új világot teremteni a régiben. Marosvásárhelyi Református Kollégium. Bolyai Farkas Líceum. Bolyai 2000 világtalálkozó. Szerkesztette. Gálfalvi György. – Marosvásárhely: Lyra kiadó, 2000. - 7-10. Ld. még: Alkalmak és szavak. – 191-194.

Bolyai János válogatott gondolatai a tudásról és a szépségről. Fizikai Szemle. 50(2000). 2:53-56. Ld. még: Alkalmak és szavak. – 95-101.

Emberbarát és hazafi! Benda Kálmán, a példaember. Confessio: a Magyarországi Református Egyház figyelője. 24(2000). 4:77-79.

Erdélyi magyar tudománypolitika? Korunk. 3/11(2000). 3:3-5.

Helyzettudat és történelmi cselekvés. A Hét. 30(2000). 36:6-7. Ld. még: Hitel. 13(2000). 8:42-47; Alkalmak és szavak. – 364-370.

[Kétezer] A 2000. június 3-i [EME] közgyűlés iratai. Üdvözlőbeszédek. [Benkő Samu, az Erdélyi Múzeum-Egyesület elnöke megnyitó szavai a millenium jegyében tartott ünnepi közgyűlésen.] Erdélyi Múzeum. 62(2000). 3-4:341.

„Szórványban”. Tudományos tanácskozás (megnyitóbeszéd). Erdélyi Múzeum. 62(2000). 1-2:248-250.

Töretlen hittel. In: Aniszi Kálmán: Mintha már virradna (Feljegyzések nehéz időkről). – Budapest, 2000. – 13-19.

A hetvenöt éves Korunk köszöntése. Korunk. 12(2001). 4:59-65. Ld. még: Alkalmak és szavak. Tanulmányok, előadások, beszélgetések, vallomások, búcsúztatások. – 271-279.

A létrehozható teljesség. Tisztelgés Wabrosch Géza emléke előtt. Elhangzott 2001. november 15-én Wabrosch Géza orvosprofesszor, a Gróf Mikó Imre Alapítvány kuratóriumi tagja emléktáblájának avatásán, a Budapesti Szent János Kórház Urológiai-Sebészeti Osztályán. Magyar Urológia. 13(2001). 4:396-398. Ld. még: Monológ alkonyatban. – 119-122.

Az igaz ember pedig hitből él (Róm. 1, 17.): Kerekasztal-beszélgetés a reformációról a Petőfi Irodalmi Múzeumban, 2001. október 31-én, szerda délután 5 órakor, a Reformáció Ünnepe alkalmából. Résztvevők: Benkő Samu művelődéstörténész, Bolyki János teológus, Szabó András irodalomtörténész, Tőkéczki László történész. A beszélgetést vezeti: Szentmártoni Szabó Géza irodalomtörténész. Petőfi Irodalmi Múzeum. A Reformáció Ünnepe, 2001. október Szerkesztette: Thuróczy Gergely. – Budapest: Petőfi Irodalmi Múzeum: 2001. – 11-12; 14; 18; 21-23.

Baranyai Decsi Csimor János emlékezete. Erdélyi Múzeum. 63(2001). 3-4:1-2.

Bolyai János. Magyar Református Nevelés. 1(2001). 3:4-5.

EME-kiadványok. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadványai 1991-2001. Jubileumi kiállítás Kolozsvárott 2001 októberében, Budapesten 2001 novemberében. Kolozsvár 2001. c. kiállítási katalógus előszava. Lásd még: Kiadványaink...[Megnyitó beszéd]. In: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadványai 1991-2001. Jubileumi kiállítás Kolozsvárott 2001 októberében Budapesten 2001 novemberében. - Kolozsvár: Kiadja az Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2001. – 3; Szabadság. 13(2001). 245:2; Monológ alkonyatban. – 162-163.

Kányádi Sándor. In: Magyar Örökség: Laudációk könyve 1995-1999. –298-300. Ld. még: Alkalmak és szavak. – 339-340.

Kós Károly. In: Magyar Örökség: Laudációk könyve 1995-1999. – 148-151. Ld. még: Alkalmak és szavak. – 333-335.

Kolozsvár polgári intézményeinek kezdetei. In: Kolozsvár 1000 éve: a 2000. október 13-14-én rendezett konferencia előadásai: szerkesztette Dáné Tibor Kálmán, Egyed Ákos, Sipos Gábor, Wolf Rudolf. - Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyesület; Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület, 2001. - 172-178.

Papi múlt? In: Historia manet. Volum omagial Demény Lajos Emlékkönyv 75. Editori-szerkesztette: Violeta Barbu, Tüdős S. Kinga. – Bucureşti-Cluj: Editura Kiterion, 2001. - 25-28.

Szabó T. Attila nyelvészeti munkásságának eredménye, az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár. In: Magyar Örökség: Laudációk könyve 1995-1999. - 125-127. Ld. még: Alkalmak és szavak. – 331-332.

Szép, hosszú élet reménysége. In: Gyógyító évtized: [a Segítő Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány]. Szerkesztette: Kalmár László, Rózsa András, Obál Ferenc. – Budapest: Segítő Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány, 2001. - 118-121. Ld még: Monológ alkonyatban. – 259-263.

A klímateremtő igyekezet dicsérete. A Kriterion Alapítvány kuratóriuma a Kriterion Koszorút 2001-ben Imreh István történésznek, nyugalmazott egyetemi tanárnak, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagjának ítélte. Laudációt Benkő Samu akadémikus, művelődéstörténész, az Erdélyi Múzeum-Egyesület elnöke mondott. A Hét. 32(2002). 1:3. Ld. még: Monológ alkonyatban. –114-118.

A tanár úr a pálya elején. In: Távlatok. Nyelv- és irodalomtudományi tanulmányok Antal Árpád professzor tiszteletére. Szerkesztette Egyed Emese. – Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadása, 2002. - 6-11. Ld még: Monológ alkonyatban. – 137-143.

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület tisztújító közgyűlésének jegyzőkönyve. 2002. március 2. Benkő Samu üdvözli az egybegyűlteket; Benkő Samu záróbeszéde. Erdélyi Múzeum. 64(2002). 3-4:171-179.

Benkő Samu javaslata a Korunk ankétra. Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról. In: A teremtmények arca: a huszadik század legszebb magyar versei. A Korunk ankétja. Szerkesztette: Balázs Imre József és Kántor Lajos. – Kolozsvár: Korunk Baráti Társaság; Komp-Press Kiadó, 2002. – 205.

Bolyai János az erdélyi panteonban. In: Bolyai –emlékkönyv Bolyai János születésének 200 éves évfordulójára: szerkesztette: Puskás Ferenc, Tibád Zoltán. – Kolozsvár: Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, 2002. - 72-77.

Csillag a magyar tudomány egén. Korunk. 3/13(2002). 11:10-15. Ld. még: In: Erdélyről Európában mítosztalanul. – Kolozsvár: Korunk Baráti Társaság. Komp-Press Kiadó, 2003. – 109-114.

Kévekötők dicsérete: Ünnepi köszöntő a határon túli magyarság nevében a Duna Televizió jubileumi ünnepségén 2002. december 18-án Budapesten a Kongresszusi Központban. Duna Hírek. (2002). 3:6-7. Ld. még: Monológ alkonyatban. – 271-273.

The Bolyai’s and the*-s. In: János Bolyai Conference on Hyperbolic Geometry: to commemorate the 200th anniversary of the birth of the world famous Hungarian geometer János Bolyai 8-12 July, 2002, Budapest, Hungary. Abstracts. – Budapest: Oktatási Minisztérium, 2002.- 160-161.

Az igazságkereső fiatal jogász. In: Emlékkönyv Kiss András születésének nyolcvanadik évfordulójára. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület elnöksége megbízásából szerkesztette Pál-Antal Sándor, Sipos Gábor, W. Kovács András, Wolf Rudolf. – Kolozsvár: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadása, 2003. - 59-66; Ld. még: Monológ alkonyatban. – 123-136.

Debreczeni Márton és az EME. In: Debreczeni Márton emlékezete. Benkő Samu, Debreczeni-Droppán Béla, Egyed Ákos, Gr. Mikó Imre, T. Szabó Levente írásai és Debreczeni Márton kiadatlan versei. – Kolozsvár: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadása, 2003. – 5-8. – (Erdélyi Tudományos Füzetek. 242). Ld. még: Monológ alkonyatban. – 93-100.

A Bolyaiak és a *-ok. In: Bolyai-emlékkönyv. Bolyai János születésének 200. évfordulójára. Az emlékkönyv szerkesztőbizottsága: Prékopa András, Kiss Elemér, Staar Gyula, Szenthe János.- Budapest: Vince Kiadó, 2004. - 13-20.

A közvetítő (A 70 éves Vekerdi Lászlóról). In: Egy szabad ember. Írások Vekerdi Lászlóról. Szerkesztette Olasz Sándor.- Szeged: Tiszatáj Alapítvány, 2004. -55-59. – (Tiszatáj könyvek) Ld. még: = Kortárs, 1994/7; A Természet Világa. 135(2004). 1 klsz.:3.

Cédulák Csucsáról. In: Emlékkönyv Gálfy Zoltán 80. születésnapjára. A kötetet szerkesztette: Lészai Lehel. – Kolozsvár: Az Erdélyi Református Egyházkerület kiadása, 2004. - 9-19. Lásd még: Monológ alkonyatban. – 222-243.

Himnusz, Szózat, trikolór Erdélyben. A határon túli magyarság és az állami-nemzeti szinbólumok. História. 26(2004). 4:20-24. Ld. még: Monológ alkonyatban. – 244-258.

Kossuth Lajos és Bolyai János. In: Emlékkönyv Csetri Elek születésének nyolcvanadik évfordulójára. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület elnöksége megbízásából szerkesztette Pál Judit és Sipos Gábor. – Kolozsvár: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadása, 2004. – 60-65. Ld. még: Monológ alkonyatban. – 72-80.

Köszöntő. „Ego cogito ergo sum – Én gondolkodom, azért vagyok” – A Magyar Irodalomtörténeti Társaság konferenciája Apáczai Csere János gyulafehérvári székfoglaló beszéde elhangzásának 350. évfordulója alkalmából, Budapest, 2003. november 13. In: Apáczai Csere János emlékezete. „Én gondolkodom, azért vagyok”: Válogatás 350 év Apáczai-irodalmából és a budapesti „Ego cogito ergo sum”- konferencia előadásai (2003. november 13.). Apáczai doktori értekezésének fordításával. Szerkesztette Kovács Sándor Iván. – Budapest: Kiadja a Magyar Irodalomtörténeti Társaság, 2004. – 183-185. – („Csak tiszta forrásból” A Magyar Irodalomtörténeti Társaság „Tanulmányok” – sorozata. I.)

Századokat egybekötő emlékezet. In: Apáczai Csere János emlékezete. „Én gondolkodom, azért vagyok”: Válogatás 350 év Apáczai-irodalmából: a budapesti „Ego cogito ergo sum”- konferencia előadásai (2003. november 13.). Apáczai doktori értekezésének fordításával. Szerkesztette Kovács Sándor Iván. – Budapest: Kiadja a Magyar Irodalomtörténeti Társaság, 2004. – 32-38. – („Csak tiszta forrásból” A Magyar Irodalomtörténeti Társaság „Tanulmányok” – sorozata. I.)

Wekerle-telep. Wekerle: A Wekerlei Társaskör Egyesület Tájékoztató Lapja. (Bp.). 10(2004). 4:2-3. Ld. még: Monológ alkonyatban. – 279-281.

„Angyal múlék fölöttünk”. Magyar Nyelvőr: Emlékszám Lőrincze Lajos születésének 90. évfordulójára. 129(2005). 16-17.

Dani János (1923-2005). Erdélyi Múzeum. 67(2005). 3-4:185-188.

Kissné Kovács Adrienne: Benkő Samu: Monológ alkonyatban című könyvéről. Irodalomismeret. 18(2007). 1:59-61.

A Kolozsvári Református Kollégium könyvtára mint tudományos műhely a két világháború közötti években. In: Európai szemmel. Tanulmányok Köpeczi Béla tiszteletére.- Budapest: Universitas Könyvkiadó, 2007. – 179-181.

Adalékok a nemzeti szimbólumok erdélyi történetéhez. Irodalomismeret. 18(2007). 1:52-59.

Bolyai és Babeş...: A Magyar Örökség címmel kitüntetett Lónyai utcai Református Gimnázium dicsérete. Elhangzott 2006. december 16-án a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében, a kitüntetési ünnepségen. Hitel. 20(2007). 5:61-62.

Féltucatnyi emlékfoszlány a második folyam indulásáról. Korunk. 7(2007). 2:12-15.

Nagy Géza, a literátor és művelődésünk mindenese. 2. kiad. Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyesület Kiadása, 2007. – 32. (Erdélyi Tudományos Füzetek 209).

Deé Nagy Anikó – a továbbiakban Anikó. In: Könyvek által a világ...Tanulmányok Deé Nagy Anikó tiszteletére. Szerk.: Bányai Réka. – Marosvásárhely: Teleki Téka Alapítvány-Masterdruck, 2009. –9-15.

Kántor Lajos (1890-1966). In: Hivatás és tudomány. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiemelkedő személyiségei. – Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2009. – 219-241.

Miskolczy Dezső (1894-1973). [Elhangzott 2009 január 20-án a Magyar Örökség Díj Átadásán.] Nyelvünk és Kultúránk. 39(2009). 3:28-30.

4. Szerkesztett munkák, előszók, utószók, forráskiadás

Szemelvények Bolyai János kézirati hagyatékából. A marosvásárhelyi Bolyai-könyvtár anyagából. [Társszerzők: Szarvadi Tibor, Tordai Zádor]. In: Bolyai János élete és műve: a Kolozsvári Bolyai Tudományegyetem gondozásában. – Bukarest: Állami Tudományos Könyvkiadó, 1953. – 351-371.

Minek nevezzelek. Száz szerelmes vers magyar klasszikus költőktől. Benkő Samu válogatása alapján. Bukarest: Ifjúsági Könyvkiadó, 1955. – 173+3 p.

Ismertetések 

Arany János: Toldi, Toldi szerelme, Toldi estéje. Az utószót írta Benkő Samu. Bukarest, Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó, 1956. – 377-390. – (Magyar klasszikusok).

Ismertetések 

Bölöni Farkas Sándor: Utazás Észak-Amerikában. Sajtó alá rendezte, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta Benkő Samu. Bukarest, 1966. – 408 p.; 1 portré

Kemény Zsigmond naplója. Bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel közzéteszi Benkő Samu. Bukarest: Irodalmi Könyvkiadó, 1966. – 232 ; 1 portré.

Ismertetések 

Tóth Samu: A nyomtatott betű. Sajtó alá rendezte és az előszót írta Benkő Samu. Bukarest: Irodalmi Könyvkiadó, 1969. – 168 p., 1 portré

Bolyai János vallomásai. 2. kiad. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1972. – 279. Ld. még: Apa és fiú. Bolyai-tanulmányok. -95-390.

Ismertetések 

Kemény Zsigmond Naplója. A bevezető tanulmány, a sajtó alá rendezés és a jegyzetek Benkő Samu munkája. 2. kiadás. Budapest: Magyar Helikon, 1974. – 188.

Bolyai-levelek. Válogatta, a bevezető tanulmányt írta és a jegyzeteket összeállította Benkő Samu. A német nyelvű leveleket magyarra fordította B. Fejér Gizella. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1975. – 316. – (Téka). Ld. még: Apa és fiú. Bolyai-tanulmányok. – 71-93.

Ismertetések 

Kemény Zsigmond: Zord idő. Regény. Az utószót írta Benkő Samu. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1975. – 459-466. Ld. még: A helyzettudat változásai. – 320-328.

Beke György: Veress Sándor. Bevezető tanulmány: Benkő Samu. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1976. - .4-11. – (Testamentum). Ld. még: A helyzettudat változásai. – 380-385.

Ormós Zsigmond: Szabadelmű levelek vagy democrat lapdacsok aristocrat görcs ellen. Függelék: George Cantacuzino levelei Ormós Zsigmondhoz. Közzéteszi, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta Benkő Samu. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1976. - 263 p.- (Téka). Ld. még: A helyzettudat változásai. Művelődéstörténeti dolgozatok. – 198-230.

Ismertetések 

II. Rákóczi Ferenc: Fejezetek a Vallomásokból. Válogatta, a bevezető tanulmányt írta és a jegyzeteket összeállította Benkő Samu. Fordította Domján Elek. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1976. – 276; 1 portré.

Revoluţia de la 1848-1849. Vol.1- 7. Sub redacţia Ştefan Pascu, Victor Cheresteşiu. Bucureşti: Editura Academiei R.S.R., 1977. . /Vol.1: 2 martie-12 aprilie 1848: Colectivul de elaborare a volumului: S. Benkő, L. Botezan, A. Egyed, etc. – 1977. - LXXI,512. – (Acad. de Ştiinţe Sociale şi Politice a RSR. Inst. de Istorie şi Arheologie Cluj-Napoca). [A cím orosz és angol nyelven is.]; Vol. 2: Documente privind revoluţia de la 1848 în Ţările Române. C. Transilvania. 12-29 aprilie 1848. Colectivul de elaborare a volumului: S. Benkő, L. Botezan, A. Egyed, etc. – 1979. – LXI,478. – (Acad. de Ştiinte Sociale şi Politice a RSR. Inst. de Istorie si Arheologie Cluj-Napoca). [A cím orosz és angol nyelven is.]; Vol. 3: Documente privind revoluţia de la 1848 în Ţările Române. Sub redacţia Ştefan Pascu: 30 aprilire – 14 mai 1848. colectivul de autori al volumului: V. Cheresteşiu, S. Benkő, L. Botezan, etc. – 1982. –LXXXIII,607. – (Acad. de Ştiinte Sociale şi Politice a RSR. Inst. de Istorie şi Arheologie Cluj-Napoca). [A cím orosz és angol nyelven is.]; Vol. 4: 14 – 25 mai 1848: Colectivul de autori: V. Cheresteşiu, S. Benkő, L. Botezan etc. – 1988. – XLVIII,600. – (Acad. de Ştiinţe Sociale şi Politice a RSR. Inst. de Istorie şi Arheologie Cluj-Napoca). [A cím orosz és angol nyelven is.]; Vol. 5: 26 mai – 4 iunie 1848. Colectivul de autori: S. Benkő, L. Botezan, A. Egyed, etc. – Editura Acedemiei Române, 1992. – XXX,574.- (Acad. Româna. Inst. de Istorie Cluj-Napoca). [A cím angol és francia nyelven is.]; Vol. 6: Documente privind revoluţia de la 1848 în Ţările Române. C. Transilvania. 5 – 16 iunie 1848. Sub redacţia: colectivul de specialitate de cadrul Inst. de Istorie din Cluj-Napoca. Cu o introducere de Camil Mureşanu. Colectivul de redacţie: S. Benkő, M. Bodor, L. Botezan etc. – 1998. – LXXIX,624.- (Acad. Româna. Inst.de Istorie Cluj-Napoca). [A cím orosz és magyar nyelven is.]; Vol. 7: 17 – 26 iunie 1848. Vol. Întocmit de M. Bodor, L. Botezan, G. Neamţu, etc. Au colaborat: V. Rus, S. Benkő, Á. Egyed etc. – 2005. – XCIII,745. – (Academia Rom. Inst. de istorie „George Bariţ” din Cluj-Napoca). [A cím angol és francia nyelven is.]/

Eötvös József: Magyarország 1514-ben. Kötet 1-2. Az utószót Benkő Samu írta. Bukarest: Kriterion, 1978. – 342+374. Ld. még: Őrszavak. – 265-277.

Erdélyi Muzeum 1814-1818. Válogatta, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Benkő Samu. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1979. – 295. – (Téka).

Ismertetések 

Székely felkelés 1595-1596. Előzményei, lefolyása, következményei. Szerkesztette Benkő Samu, Demény Lajos, Vekov Károly. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1979. – 248.

Romániai magyar irodalmi lexikon. Szépirodalom, közírás, tudományos irodalom, művelődés. Főszerkesztő: Balogh Edgár. Szerkesztő bizottság: Benkő Samu, Dávid Gyula, Gábor Dénes et all. Köt. 1-4. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1981-2002. [köt. 3-4: Főszerkesztő Dávid Gyula].

Széchenyi István: Közjóra való törekedések. Szemelvények. Összeállította, a bevezető tanulmányt írta Benkő Samu. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1981. – 343. – (Téka). Ld. még: Őrszavak. – 218-234.

Ismertetések 

Újfalvi Sándor: Az erdélyi régibb és közelebbi vadászatok és vadak. Újfalvi Sándor öreg vadásztól Kolozsvárt 1854ik évben. Sajtó alá rendezte, a kísérő tanulmányt és a jegyzeteket írta Benkő Samu. Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1982. – 355; 9 kép – (Magyar Hírmondó).

Ismertetések 

Aurelius Marcus: Marcus Aurelius elmélkedései. Fordította Huszti József. A bevezető tanulmányt Benkő Samu írta. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1983. – 220. – (Téka). Ld. még: Őrszavak. – 50-79.

Bölöni Farkas Sándor: Napnyugati utazás. Napló. Válogatta, szerkesztette, a tanulmányt, a szó- és névmagyarázatokat írta Maller Sándor. Az Utazás Nyugat-Európában és a Napló c. fejezeteket Benkő Samu, az Utazás Észak-Amerikában c. részt Maller Sándor rendezte sajtó alá. Budapest: Helikon Kiadó, 1984. – 635.; 15 kép.

Ismertetések 

Szenci Molnár Albert: Napló és más írások. Válogatta és a bevezető tanulmányt írta Benkő Samu. A latin nyelvű műveket fordította Borzsák István, Kenéz Győző, Kurcz Ágnes, Szabó András. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1984. – 263. – (Téka).

Ismertetések 

Újfalvi Sándor: Az erdélyi régibb és közelebbi vadászatok és vadak. Sajtó alá rendezte, bevezetővel és jegyzetekkel ellátta Benkő Samu. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1990. – 323. – (Téka).

Újfalvi Sándor: Emlékiratok. A szöveget Benkő Samu és Ugrin Aranka gondozta, a jegyzeteket Ugrin Aranka írta, a bevezető Benkő Samu munkája. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1990. – 452.

Ismertetések 

Kós Károly: Életrajz. Közzéteszi [és az utószót írta] Benkő Samu. Budapest-Bukarest: Szépirodalmi Könyvkiadó - Kriterion Könyvkiadó, 1991. – 256.

Ismertetések 

Ha dalolni támad kedvem... 379 magyar dal. Összeállította: Kríza Kálmán. Előszó: Benkő Samu. Budapest: RealEX Kiadó Kft., 1992. – [old.sz. nélkül]. Ld. még: „Én is mennék, mennék, / Énekelni mennék”. In: Ha dalolni támad kedvem... Összeállította Kriza Kálmán. Az előszót Benkő Samu írta. – Budapest: Püski, 1997. – 3-4. [old.sz.nélkül].

Gál Mária: D.O. (Kényszerlakhely): Az erdélyi föld és földbirtokosság sorsa a második világháború után.[Az előszót Benkő Samu írta]. Kolozsvár: Minerva Művelődési Egyesület és a Szabadság napilap kiadója, 1996. – 31. – (Minerva könyvek. 3.) Ld. még: Alkalmak és szavak. – 259-262.

Ismertetések 

Erdélyi magyar püspökök javaslata 1921 tavaszán. Dokumentum. (Eredeti másodpéldány a püspökök aláírásával. Az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsának Levéltára, 2417/1921.) História. (1995). 8. sz. Ld. még: Helikon. 7(1996). 4/210:2-3.

Lectori salutem. In: Gazda Klára, Haáz Sándor: Székelyek ünneplőben. Színek és formák a székelyföldi népviseletben. Előszó: Benkő Samu. Budapest: Planétás Kiadó, 1998. – 5-6. Ld. még: Alkalmak és szavak. – 264-266.

Muckenhaupt Erzsébet: A Csíksomlyói Ferences Könyvtár kincsei: könyvleletek 1980-1985. Előszó: Benkő Samu. Budapest-Kolozsvár: Balassi Kiadó; Polis Könyvkiadó, 1999. – 7-8. Ld. még: Alkalmak és szavak. – 262-264.

György Enyedi and Central European unitarism in the 16-17th centuries: edited by Mihály Balázs; Gizella Keserű. Opening adresses Árpád Szabó, Samu Benkő, József Jankovics, Márton Bencze. Budapest: Balassi Kiadó, 2000. – 8. - („Studia Humanitatis” Publications of the Centre for Renaissance Research. 11).

Magyar Örökség. Laudációk könyve 1995-2000. Szerkesztette Farkas Márta. Budapest: Magyarországért Alapítvány, 2001. [Tartalmazza Benkő Samu laudációit: Szabó T. Attila (125-127); Kós Károly (148-151); Csendes Zoltán és Szabédi László (250-253); Kányádi Sándor (298-300); Benda Kálmán (470-473).]

Bolyai [Emlékkönyv]. Születésének 200. évfordulójára. Székely János, Farkas Árpád, Magyari Lajos, Páskándi Géza, Szilágyi Domokos, Lászlóffy Aladás, Mandics György és M. Veress Zsuzsanna versei. Siklódy Ferenc grafikáival, Benkő Samu előszavával. Kolozsvár: Polis Könyvkiadó, 2002. - 60.

Libellus pictus azaz képekkel írott könyvecskéje Jeles Házaknak. Cseh Gusztáv rézkarcai. Benkő Samu bevezetőjével. K. Jakab Antal képeket kísérő szövegével. Kolozsvár: Korunk Baráti Társaság. Komp-Press Kiadó, 2002. – 128. – (Cseh Gusztáv pátriája)

Megrajzolt pátria: Cseh Gusztáv grafikái. Benkő Samu bevezetőjével, Kántor Lajos tanulmányával. Kolozsvár: Korunk Baráti Társaság: Komp-Press Kiadó, 2002.-96.- (Cseh Gusztáv Pátriája).

Pantheon avagy képes csarnoka Hatvan Főembernek. Cseh Gusztáv rézkarcai. Benkő Samu bevezetőjével. K. Jakab Antal képeket kísérő szövegével. Kolozsvár: Korunk Baráti Társaság. Komp-Press Kiadó, 2002. – 128.- (Cseh Gusztáv pátriája).

Bolyai János marosvásárhelyi kéziratai. I: Fogalmazványok a Tanhoz, illetőleg az Üdvtanhoz. Ambrus Hedvig Mária, Deé Nagy Anikó és Vakarcs Szilárd közreműködésével szerkesztette és bevezetéssel ellátta Benkő Samu. Kolozsvár: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadása, 2003. – XLIV, 307. Ld. még: Monológ alkonyatban. – 21-71.

Ismertetések 

Documenta Neglecta. Az 1848. évi erdélyi forradalom forrásait publikáló román akadémiai kiadványból kihagyott iratok : 1848. március 4 -1848. június 26. Összeállította és kutatástörténeti bevezetéssel ellátta Benkő Samu. Bp., Magyar Országos Levéltár, 2008. – 457.

Magyarországi és erdélyi urak. Pálffy János emlékezései. 1939-ben sajtó alá rendezte Szabó T. Attila. 2007-ben kibővítette Benkő Samu. Bp.: Nap Kiadó, 2008. – 595.

Az emberközpontú Wekerle-telep. In: Magyar Örökség. Laudációk könyve. [Köt.] 2. 2001-2005. Szerkesztette Poprády Géza. – Budapest: Magyar Örökség és Európa Egyesület, 2009. - 396-397.

Nagy Géza a literátor és művelődésünk mindenese. – Részletek. In: Két nap Kalotaszegen. A Kolozsvári Református Kollégium VIII. osztályos diákjainak beszámolói a körösfői tanulmányi kirándulásukról 1943. december 19-19. Szerkesztették: Kovács András és Feszt György. – Marosvásárhely: Mentor Kiadó, 2009. – 12-17.

5. Kritikák, ismertetések, beszédek

Szegények szerelme [Veres Péter: Szegények szerelme. A Három nemzedék 2. kötetéről]. Utunk. 8(1953). 24:2. [Aláírás: Dósa Ferenc].

Bălcescu magyarul. [ Băcescu Nicolae: Válogatott munkái. Összeállította, előszóval és jegyzetekkel ellátta Balogh Edgár. Bucureşti, 1956. 420 p.]. Utunk. 11(1956). 43:2.

Jókai Mór: Sárga Rózsa. Utunk. 11(1956). 5:2.

Könyv a székely múltról. [Imreh István: Majorsági gazdálkodás a Székelyföldön a feudalizmus bomlásának idején. Bucureşti, 1956. 162 p.]. Utunk. 11(1956). 35:2.

A magyar irodalom képeskönyve. [Keresztúry Dezső irodalmi képeskönyvéről]. Utunk. 12(1957). 40:12.

A magyar jakobinusok hagyatékának feltárása és népszerűsítése. Korunk. 17(1958). 4:595-597.

Századok. [Folyóirat-ismertetés]. Korunk. 17(1958). 3:444-446.

A zilahi céhek története. [Kovách Géza: A zilahi céhek története.] Korunk. 18(1959). 2:302-304.

A kutató kézikönyve. [Avramescu, Aurel, Cîndea, Virgil: Introducere în documentare ştiinţifică. Bucureşti, 1960]. Korunk. 20(1961). 1:125-127.

Andics Erzsébet: A Habsburgok és Romanovok szövetsége. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1961. 452 p. Anuarul Institutului de istorie din Cluj. (1962). 5:286-290.

Kriza – tanulmányok. Korunk. 24(1965). 6:893. Ld. még: A helyzettudat változásai. – 386-390.

Betű és korszerűség. [S. Tóth, Litera de tipar, Editura Şiinţifică, Bucureşti, 1966].[Ismertetés] Utunk. 21(1966). 36:2.

Tóth Samu fejfájára. Korunk. 26(1967). 12:1698.

Sáfárkodás a jövendőmondóval: [Benedek Elek: A százesztendős jövendőmondó. Karcolatok, elbeszélések. Cikkek. Irodalmi Könyvkiadó, Bukarest, 1967.; Benedek Elek: A táltos asszony. Népmesék és mondák. Irodalmi Könyvkiadó, 1967]. Utunk. 23(1968). 2:2.

A katona világa katonás világban: Wass Pál: Fegyver alatt. Sajtó alá rendezte, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta Csetri Elek. Irodalmi Könyvkiadó, 1968. Utunk. 24(1969). 2:9. Ld. még: A helyzettudat változásai. – 371-375.

Fogságom naplója. [Kazinczi Ferenc: Fogságom naplója]. Irodalmi Könyvkiadó, Bukarest, 1969. Előre. 24(1970). márc. 13. Ld. még: A helyzettudat változásai. –368-370.

Köszöntő Farczády Elek 80. születésnapjára. Korunk. 29(1970). 4:566-567.

Mikó Imre 60 éves. A Hét. 2(1971). 13. sz.

A lakott terület szelleme, azaz genius loci. [Mikó Imre: A csendes Petőfi utca]. Utunk. 33(1978). 50:2. Ld. még: Őrszavak. – 367-370.

Bábolna történelmi igazsága. [Demény Lajos. Paraszttábor Bábolnán. Együtt a hűbéri kizsákmányolás ellen. Politikai Könyvkiadó, Testamentum-sorozat. Bukarest, 1977]. Előre. 32(1978). 9378:2. Ld. még: Őrszavak. – 301-304.

[Keresztúry Dezső: Így élt Arany János. 2. kiad.]. Utunk. 33(1978). 49:dec.8.

Múltunk nyelvi átélése. [Szabó T. Attila: Nép és nyelv. Válogatott tanulmányok, cikkek. IV. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 1980]. Utunk. 36(1981). 18:4. Ld. még: Őrszavak. – 333-339.

Szabó T. Attila jelenléte. A nyelvészprofesszor 75. születésnapjára. Igaz Szó. 28(1981). 1:68-70. Ld. még: Monológ alkonyatban. – 104-107.

Jékely Zoltán: A Bárány Vére. – Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1981. Utunk. 38(1983). 3:8.

Cseh Gusztáv kolozsvári grafikusművész emlékezete: Két beszéd: 1: Tárlatmegnyitó a kolozsvári 3-as sz. Matematika-Fizika Líceumban, a volt Lyceum-könyvtár nagytermében rendezett kiállításon, 1985. június 11-én; 2: Elhangzott Kolozsvárott az Egyetemiek Háza előcsarnokában, a művész ravatalánál 1985. június 22-én. Tiszatáj. 39(1985). 10:92-95. Ld. még: Libellus pictus. 5-6; Megrajzolt pátria. 5-6.

„Élni kell mindenütt, ahová vettetett az ember” [Köpeczi Béla: A bujdosó Rákóczi. Akadémiai Kiadó, Budapest 1991]. Erdélyi Múzeum. 54(1992). 1-4:166-168.

Baltahajításnyi kicsi táj kötőereje. [Imreh István- Pataki József: Kászonszéki krónika. 1650-1750. Európa Könyvkiadó – Kriterion Könyvkiadó, 1992. 370 lap.]. Erdélyi Múzeum. 55(1993). 1-2:105-107.

Gaál György. Az Erdélyi Tudományos Füzetek új sorozata. Helikon. 4(1993). 135:5.

Hermányi Dienes József, az EME klasszikusa. Hermányi Dienes József Szépprózai munkái. Sajtó alá rendezte, az előszót és jegyzeteket írta S. Sárdi Margit. Régi Magyar Prózai Emlékek. Szerkeszti: Tarnai Andor. 9. kötet. Akadémiai Kiadó – Balassi Kiadó. Bp. 1992. 724 lap. Erdélyi Múzeum. 56(1994). 3-4:98-99. Ld még: Monológ alkonyatban. – 290-293.

Iskolatörténet-írásunk új ösvényén. Róth Edit: Százéves az állami kő- és agyagipari szakiskola. Fejezetek Székelyudvarhely ipari szakoktatásának múltjából. Készült Székelyudvarhelyen az INFOPRESS Rt.-nél [1993]. 118 lap. Erdélyi Múzeum. 56(1994) 1-2:154-155. Ld. még: Monológ alkonyatban. – 299-302.

Fülep Lajos levelezése. Szerkesztette, a jegyzeteket és a mutatókat összeállította F. Csanak Dóra. Kötet 1-3. – Bp.: MTA Művészettörténeti Kutató Intézete, 1990-1995.-440 lap,+32 lap műmelléklet; 632 lap+20 lap műmelléklet; 712 lap+16 lap műmelléklet. Erdélyi Múzeum. 57(1995). 3-4:178-181. Ld. még: Monológ alkonyatban. – 303-314.

Búcsú Nagy Jenőtől. Elhangzott Nagy Jenő temetésén, 1996. szeptember 14-én, a kolozsvári Házsongárdi temetőben. Magyar Nyelv. 92(1996). 4:504-506. Ld. még: Alkalmak és szavak [A serleg őrzője címmel]. – 382-384.

Babér és szivárvány: (Domokos Géza: Éveim, útjaim, arcaim). Hitel.16(2003). 7:121-122. Ld. még: Monológ alkonyatban. – 315-318.

Búcsú Jenei Dezsőtől (1919-2004). Elhangzott 2004. október 8-án a kolozsvári Házsongárdi temetőben. Erdélyi Múzeum. 66(2004). 3-4:163.

Geometria és kard (Ács Tibor: Bolyai János új arca – a hadimérnök). Hitel. 17(2004). 6:126-128. Ld. még: Monológ alkonyatban. – 294:298.

6. Sorozat- és folyóirat szerkesztés

Téka sorozat. Szerkesztő bizottsági tag: 1977-2005.

Ismertetések 

Erdélyi Múzeum: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi valamint Jog-, Közgazdaság- és Társadalomtudományi Szakosztályainak közlönye. Szerkeszti Benkő Samu, Dávid Gyula, Faragó József, Mócsy László. Benkő Samu felelős szerkesztő 1993 – 1994. Kolozsvár, Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Kiadása, 1991-1994.

7. Levelek

Levél a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Líceum diákjaihoz az iskola névadója születésének kétszázadik évfordulóján. In: Apa és fia. Bolyai-tanulmányok. –7-10.

Benkő Samu levele Bihari Józsefhez. In: Kós Károly emlékezete (Születésének 100. évfordulójára). Szerkesztette Sas Péter. Előszó Bihari József. Utószó Sas Péter. – Szentendre: Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága; Pest Megyei Művelődési Központ és Könyvtár, l984. – 20.

Benkő Samu levele Székely Jánoshoz. Kolozsvár, 1977. április 9. In: Egyedül. Székely János emlékezete. Válogatta, szerkesztette, összeállította Dávid Gyula és Szász László. – Budapest: Nap Kiadó, 1999. – p.130.

8. Fordítások

Erdély története. Kötet 2: Szerzők: Victor Cheresteşiu, Cornelia Bodea, Bujor Surdu, ... Fordította: Benkő Samu (I., II. és V. fejezet). Bukarest: A Román Népköztársaság Akadémiájának kiadója, 1964. – 1-202; 461-551.

Cheresteşiu, Victor: A balázsfalvi nemzeti gyűlés 1848. május 15-17. Az 1848-as erdélyi forradalom kezdete és programjának kidolgozása. Fordította Benkő Samu. Bukarest: Politikai könyvkiadó, 1967. – 663.

9A. Interjúk - Benkő Samu kérdez

Beszélgetés Kelemen Lajossal 1957 nyarán. Utunk. 28(1973). 44:2-3.

Délelőtti beszélgetés Kós Károllyal grafikáról, könyvművészetről. Kérdez: Benkő Samu. Igaz Szó. 20(1972). 11:684-687. Ld. még: In: Kós Károly: „Kőből, fából házat... igékből várat” (In memoriam Kós Károly 1883-1983). Válogatta, szerkesztette, sajtó alá rendezte és az utószót írta Sas Péter. – Budapest: Magvető Kiadó, 1983. - 188-200; In: Kós Károly művészete: a képeket válogatta, a kísérőtanulmányt írta és a kötetet szerkesztette Sas Péter. – Budapest: Novan könyvkiadó, 2004. – 89-96.

Festői szóval a világ dolgairól. Szombat esti beszélgetés Kovács Zoltánnal. [1-2]. Kérdez: Benkő Samu. Új Élet. (1972). 7:18-19; 8:18-19.

Beszélgetés Kós Károllyal 1973 nyárutóján a földművelésről. Kérdez: Benkő Samu. Tiszatáj. 27(1973). 12:38-44.

Beszélgetés Kós Károllyal a sakkfiguráiról. Kérdez: Benkő Samu. Utunk. 32(1977). 21:3. Ld. még: Beszélgetés a sakkfiguráiról. Kortársak Kós Károlyról. In: Kós Károly: „Kőből, fából házat... igékből várat” (In memoriam Kós Károly 1883-1983). Válogatta, szerkesztette, sajtó alá rendezte és az utószót írta Sas Péter. – Budapest: Magvető Kiadó, 1983. - 240-251.

Őszi beszélgetés Erdély köveiről [Kós Károllyal]. In: Utunk Évkönyv. – Kolozsvár: 1977. – 119-125.

A közügyekről. Utolsó beszélgetés [Kós Károllyal]. Utunk. 32(1977). szept.2.

„Magammal nem kerültem szembe” (Születésnapi beszélgetés Balogh Edgárral). Igaz Szó. 29(1981). 8:211.

9B. Benkő Samu válaszol

A történész szerencséje. Beszélgetés Benkő Samuval. Lejegyezte: Bogdán Tibor. Előre. 24(1970). 7157:2.

Benkő Samu szíve szerint. [Lejegyezte: Hornyák József]. Utunk. 27(1972). 19:2.

„Írásaimmal hatni akarok”. Beszélgetés Benkő Samuval. [Kérdez: Beke György]. A Hét. 6(1975). 27: júl.4.

Beke György: Értelmiségi tudatunk építője: Benkő Samu ötvenéves. A Hét. 9(1978). 9:7.

„Televény, amelyből itt kultúra termett”. Munkatársunk [Murádin Jenő] kérdéseire válaszol Benkő Samu. Igazság. 39(1978). 72:4.

A művelődéstörténész életcélja. Beszélgetés Benkő Samuval. [Kérdez]: Zelei Miklós. Magyar Hírlap. (1979). jún. 10:8.

A történelemről a múlt, a jelen és a jövő összefüggésében. – Beszélgetés Benkő Samuval, a Téka sorozat szerkesztőbizottságának a tagjával. [Kérdez]: Csoma György. Bányavidéki Fáklya (Nagybánya). 23(1980). 3782:4-5.

Századok üzenete: Doc. dr. Jakó Zsigmond, dr. Imreh István, dr. Benkő Samu és dr. Demény Lajos történészek kerekasztal beszélgetése. Tévészerkesztő: Csép Sándor. Művelődés. 33(1980). 3:6-10.

Történészek műhelyében: Benkő Samunál. [Kérdezett: Páll Árpád]. Új Élet. 25(1982). 11:11.

A megtanulható megtanulása nem elég. Beszélgetés Benkő Samuval. Páll Árpád interjúja. Új Tükör. (1984). p.11.

A forradalom nem ért véget Romániában. „Egész életemben folyton féltem”. [Kérdezett: Lengyel András György]. Magyar Hírlap. 23(1990). 10:5.

Benkő Samu: A sorsformáló értelem nyomában. Beszélgetés a romániai magyar tudományosság intézményi rendszerének változásairól. Kérdez: Páll Árpád Korunk. 3(1990). I/2:149-167. Ld. még: Magyar Tudomány. 97. Új folyam. 35(1990). 5:540-559.; Páll Árpád: Harangszó a mélyből. Beszélgetések romániai magyar értelmiségiekkel. – Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1991. – 52-81.

„Csak a múltunkkal vagyunk egész”. Aniszi Kálmán interjúja [Benkő Samuval]. Valóság. 34(1991). 10:75-86. Ld. még: Aniszi Kálmán: Tanúságtevők. Aniszi Kálmán kérdéseire válaszol Fábián Ernő, Székely János, Benkő Samu, Gáll Ernő, Cs. Gyimesi Éva, Péntek János, Gaal György, Tőkés László, Kötő József, Kovács András, Katona Ádám. – Kolozsvár: Nis Kiadó, 1995. - 13-29. – (Erdélyi kiskönyvtár 14-15).

Molnos Lajos: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület. Beszélgetés Benkő Samuval, az EME alelnökével. Helikon. 2(1991). 6/58:1,9-10.

Beszélgetés Benkő Samuval. Gerle János beszélgetése Benkő Samuval Kós Károlyról és az Erdélyi Múzeum Egyesületről. Országépítő. (1992). 1:61-64.

Jeles írásbelit szeretnénk. Benkő Sámuellel beszélget Solymosi Ottó. Ring. Közéleti, gazdasági, kulturális hetilap. 4(1992). 40:22-23.

A történelmi tudat szerepéről. Beszélgetés Benkő Samu akadémikussal. [Kérdez:] Komoróczy György. Hargita Népe. (Csíkszereda). 6(1994). 114(1147):3.

Töretlen hittel. (Benkő Samuval beszélget Aniszi Kálmán). Hitel. 8(1995). 10:61-65. Ld. még: In: Aniszi Kálmán: Mintha már virradna. (Feljegyzések nehéz időkről). – Budapest, 2000. – 13-19; Alkalmak és szavak. – 301-306.

A történelem hosszú szakaszokban működik. Beszélgetés Benkő Samuval. [Kérdez: Módos Péter]. Európai utas. 6(1996). 4:21-27. Ld. még: Alkalmak és szavak. – 283-291.

Tudományunk hármas meghatározottságú. Beszélgetés Benkő Samuval, az Erdélyi Múzeum-Egyesület elnökével. [Kérdez: Módos Péter]. Európai Utas. 6(1996). 3:60-64. Ld. még: Alkalmak és szavak. – 292-300.

Igazságos Mátyás szülőházában: Beszélgetés Benkő Samuval a Móricz Zsigmond Kollégiumról. In: B. Kovács András: Szabályos kivétel. A romániai magyar oktatásügy regénye: 1918, 1944-1948, 1996. – Kolozsvár: Kriterion Könyvkiadó, 1997. - 240-273. – (Gordiusz).

Kispesti beszélgetés Benkő Samuval. [Kérdez:Zuborné Sallai Márta]. Tan-Kör-Kép. Kispesti Pedagógiai Folyóirat. 1(1997). 2:78-81.

Számbavétel és átörökítés: Benkő Samu a kutató és szervező kettős szerepében. [Kérdez: Ördög I. Béla]. Szabadság. (1997). jún. 24:3.

Szülőföldem, Erdély. [Kovács András beszélgetése Benkő Samuval. A Magyar Televízióban 1994. február 6-án vetített portréfilm szövege]. Somogy (Kaposvár). 25(1997). 4:372-379

„Megmaradtam erdélyi gyalogosnak”. Benkő Samu művelődéstörténésszel beszélget Gergely Zsuzsa. Székelyföld (Csíkszereda). (1998). február Ld. még: Academica Transsylvanica. Beszélgetések erdélyi tudósokkal. Szerkesztette: Mirk Szidonia Kata. – Csíkszereda: Hargita Kiadóhivatal, 2007. – 51-62.

A történelmi tudat szerepéről. In: Komoróczy György, Komoróczy Zsolt: Meg kell maradni! Beszélgetések írókkal, művészekkel, tudósokkal, politikusokkal, egyházi vezetőkkel, közéleti személyiségekkel. – Nagyvárad: Scripta Kiadó, 1999. – 18-21. Ld. még: Hargita Népe, 1994, június 11.

Arasznyi karácsonyfa – egyetlen gyertyával... Benkő Samu történész válaszol Ablonczy László kérdéseire. 1-4. Reformátusok Lapja. (Bp.). 44(2000). 52-53:5; 45(2001). 1:5; 45(2001). 2:4. Ld. még: Alkalmak és szavak. – 313-326.

Az erdélyi értelmiség küzd a megmaradásért. „Nem mondhatunk le az állami magyar egyetem igényléséről” – véli Benkő Samu. [Kérdez]: Stefka [István]. Napi Magyarország. 2000. márc. 18., szombat.

Sors és értelmiség. Kérdez Veress Zoltán. In: Határtalan hazában. Ezredfordulós töprengések. (Szerkesztette Dávid Gyula és Veress Zoltán). – Stockholm/Budapest: Erdélyi Könyv Egylet, 2000. – 395-401. Ld. még: Alkalmak és szavak. – 307-312.

Szulovszky János: Elszánt munkálkodók: Benkő Samu az Erdélyi Múzeum-Egyesületről. Heti Válasz. (Bp.). 2(2002). 5:56.

Bolyai koporsóját kísértem”. Interjú Benkő Samu akadémikussal, a Bolyai-kéziratok gondozójával. Kérdez: Antal Erika. Krónika. (2004). jan.6. –8.

Három pillanat: Benkő Samu a laboratóriumi kísérletekről, Wesselényi Miklós félelmeiről és ’48 ránk testált tennivalóiról. [Kérdez: Lőcsei Gabriella]. Magyar Nemzet Magazin. (2009). okt. 3:33.

10. A Benkő Samuról szóló irodalom

A BL írói albuma: Benkő Samu. Brassói Lapok. 2/2(1970). 44:nov.5.

Bereczki Károly: „Semmiből egy új, más világot teremtettem...” [Benkő Samu, Bolyai-kutató aradi előadásáról]. Vörös Lobogó. 2/2(1970). nov. 8:3.

m.i.: Benkő Samu előadása elé. Vörös Lobogó. 2/2(1970). nov.1.

Páskándi Géza: Álproblémák „felfedezése” avagy a hamis kérdezés tudománya. Utunk. 25(1970). 9:6-7.

Irodalmi díjak – 1971. Nemzetiségek irodalma: Kacsó Sándor, Lászlóffy Aladár, Benkő Samu (Sorsformáló értelem -ért). A Hét. 3(1972). 18:5.

Premiile Uniunii Scriitorilor pe anul 1971: Benkő Samu. România literară. 5(1972). 19:17.

Tordai Zádor: Közösséges emberi dolgok. Esszék, tanulmányok (1970-1972). Kolozsvári arcok: [Benkő Samu]. Budapest: Magvető Kiadó, 1974. – (Elvek és utak). – 62-68.

Ki Kicsoda? Életrajzi lexikon magyar és külföldi személyiségekről, kortársainkról. 3., átdolgozott kiad. Budapest: Kossuth Könyvkiadó, 1975. – 60.

Mikó Imre: Akik előttem jártak. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1976. – 270-274.

Mikó Ervin: Látogatás Benkő Samunál a születésnap hullámhosszán. Utunk [Ütünk]. 31(1976). 53(1470):5-6. Ld. még: In: Bajor Andor: Ütünk. Utószó: Dávid Gyula. – Kolozsvár: Gloria Kiadó, 2000. –360-362. – (Bajor Andor válogatott munkái. II).

Bajor Andor: Benkő Samu 50 éves. Igaz Szó. 26(1978). 2:167-168.

Dávid Gyula: Az ötvenedik – és az utána következők. Utunk. 33(1978). 8:2.

Enciclopedia istoriografiei româneşti. Coordonator ştiinţific: Ştefan Ştefănescu. Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1978. – 54.

Edroiu, Nicolae: Premii pentru cercetătorii clujeni în domeniul istoriei. Făclia. 36(1980). aug.7.

Századok üzenete. Doc. Dr. Jakó Zsigmond, dr. Imreh István, dr. Benkő Samu és dr. Demény Lajos történészek kerekasztal beszélgetése. Tévészerkesztő: Csép Sándor. Művelődés. 33(1980). 3:6-10.

Balotă, Nicolae: I. Galeria scriitorilor: Benkő Samu. In: Balotă, Nicolae: Scriitori maghiari din România 1920-1980. Bucureşti: Editura Kriterion, 1981. pp.335-341. – (Biblioteca Kriterion).

Gálfalvi Zsolt: A sorsformáló értelem történésze. A Hét. 19(1988). 9:12.

Imreh István: A művelődés krónikása. Utunk. 42(1988). 8:2.

Akadémiai Kislexikon. Főszerkesztők: Beck Mihály; Peschka Vilmos. Kötet 1: A-K: Kötetszerkesztők: Kulcsár Zsuzsa; Rostás Sándor. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1989. – 219.

A Magyar Tudományos Akadémia Almanachja. 1991. Szerkesztette Gerencsér Eszter. Budapest: MTA, 1992. – 159.

A magyar kormány támogatja a határon túli magyarság civil társadalmának önszerveződését. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület székhelyén adták át Benkő Samu művelődéstörténésznek az egyetemes magyar tudomány értékeinek gyarapításáért a Magyar Köztársaság érdemrendjének középkeresztjét. Szabadság. 6(1994). 64:1. [Téves fényképaláírás].

Beke György: Benkő Samu szülőföldje. Háromszék. (Sepsiszentgyörgy). (1994). febr.19:4. Ld. még: Magyar Élet. 11(1994). 3-4:95-96.

(kormos): Déry Tibor-jutalom – írónak, költőnek, műfordítónak. Magyar Nemzet. (1994). okt.20.

T.T.: A Nagy Imre örökség eligazít. [Tudósítás a Nagy Imre-emlékplakett átadása alkalmával]. Új Magyarország. 4(1994). 139:4.

Új Magyar Irodalmi Lexikon. I. A-Gy. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994. – 196.

Magyar és nemzetközi Ki Kicsoda 1998. Több mint 14 000 kortársunk életrajza. Főszerkesztő: Hermann Péter. Budapest: Biográf, 1997. – 95.

Ördög I. Béla: Számbavétel és átörökítés: Benkő Samu a kutató és szervező kettős szerepében. Szabadság. (1997). június 24:3.

Romániai magyar Ki Kicsoda 1997. Igazgató-főszerkesztő: Stanik István. Nagyvárad: RMDSZ-Scripta Kiadó, 1997. – 77.

Benkő Samu [önmagáról]: Huszonnyolcasok – hetvenévesek. Helikon. 9(1998). 8/262:2-3.

Egyed Ákos: Benkő Samu hetvenéves. Helikon. 9(1998). 5/259:112.

Erdélyi magyar Ki Kicsoda. Felelős vezető Stanik István. Nagyvárad: A Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Scripta Kiadó közös kiadványa, 2000. – 83.

A Magyar Tudományos Akadémia Almanachja 2001. Szerkesztők: Glatz Ferenc, Burucs Kornélia. Budapest: MTA, 2001. – 161-162.

Benkő Samu: A Bethlen Gábor Alapítvány díjazottai 2000-ben.[Vekerdi László laudációja]. Hitel. 14(2001). 1:27-28.

[Kitüntetés a Magyar Művészeti Akadémián]: Részletek Sára Sándor előterjesztéséből és a kitüntetett önéletírásából. In: Az első tíz év. A Magyar Művészeti Akadémia emlékkönyve 1992-2002. Szerkesztő: Kováts Flórián és Nagy Franciska. – Budapest, 2002. - 91.

A Magyar Tudományos Akadémia tagjai 1825-2002. Főszerkesztő Glatz Ferenc. [Kötet] I. A–H. Budapest: MTA, 2003. – 129.

Vekerdi László: Közjóra való törekedések. Benkő Samu hetvenöt éves. Forrás (Kecskemét). (2003). 2:30-38.

Kiss András: Benkő Samu laudációja. Erdélyi Múzeum. 68(2006). 1-2:155-157.

Dávid Gyula: Az értelemformáló sors tudós faggatója. Benkő Samu 80 éves. Szabadság. 20(2008). 45:2.

Hovanyecz László: Murokország küldötte. [Benkő Samu]. In: Hovanyecz László: Értékteremtők. 2009. – Bp.: Kossuth Kiadó, 2009. – 43-67.

Lőcsei Gabriella: Három pillanat. Benkő Samu a laboratoriumi kísérletekről, Wesselényi Miklós félelmeiről és ’48 ránk testált tennivalóiról. Magyar Nemzet Magazin. (2009). okt.3.