újvári mária
Benkő Samu bibliográfia 1946-2009

 

       bibliográfiák  » Benkő Samu bibliográfia 1946-2009
    év 1946 1947 1949 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1977-2005 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1988 1989 1990 1991 1991-1994 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
  szűkítés
-   
  468 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-90 ... 451-468

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatomm

| könyvjelzőzöm


 


2. Tanulmányok

Eszmék és tettek 1848 tavaszán Erdélyben. (1-2). A Hét. 4(1973). 19/20:máj.11, 18. Ld. még: In: Arcok, eszmék, tettek. (Tanulmányok). - 10-30;A helyzettudat változásai. – 231-258.

Apáczai Csere János ellenségei. A Hét. 6(1975). 24:6-7. Ld. még: A helyzettudat változásai. – 39-44.

Korigény és erkölcsi parancs. Kemény Zsigmond cikkei a nemzetiségi kérdésről 1860-61-ben. Igaz Szó. 23(1975). 12:491-497.

Göttinga, Gauss és Erdély. Korunk. 36(1977). 4:255-263. Ld. még: A helyzettudat változásai. – 130-148.

Istoria învăţământului în România: - Contrareforma şi învăţământul gimnazial din Transilvania. - 119-121; - Începuturile învăţămîntului modern (începutul secolului al XVIII-lea – începutul secolului al XIX-lea): În Transilvania: Învăţămîntul maghiar. - 301-308; - Învăţămîntul de grad superior (secolul al XVII-lea): În Transilvania. [Társszerző: Ştefan Pascu.]. - 152-156; - Organizatori de şcoli şi reprezentanţi ai gîndirii pedagogice: Benkő Ferenc. - 382-383; Reprezentanţi ai învăţămîntului şi culturii în ţările române (secolul al XVIII-lea): Apáczai Csere János. - 188-189; - Reprezentanţi ai învăţămîntului şi culturii în ţările române (secolul al XVIII-lea). Pápai Páriz Ferenc. -189-190; -Reprezentanţi de seamă ai organizării şi dezvoltării învăţămîntului umanist: Heltai Gáspár. - 125-126; - Şcolile umaniste din secolul al XVI-lea: b) Învăţămîntul în limba maghiară. - 113-115. In: Istoria învăţământului din România. Coordonator: Ştefan Pascu. Comitetul de coordonare N. Andrei, Şt. Bălan,... S. Benkő. Vol.I (de la origini pînă la 1821): Colectivul de redacţie: Ştefan Pascu (redactor responsabil). – Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1983.

Szabó T. Attila műhelyei. In: Erdélyi csillagok: Újabb arcok Erdély szellemi múltjából. Írták: Bajor Andor, Balogh Edgár, Beke György, Benkő Samu, stb. Szerkesztette: Kántor Lajos. – Budapest: Héttorony Könyvkiadó, 1990.- 154-175.

Ismertetések 
  • Varga Gábor: Kelet-Nyugat. 1(1990). 33:szept.21.

Debreczeni Márton szótárszerkesztményei. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára: Írták tisztelői, barátai és tanítványai. Szerkesztette Hajdú Mihály és Kiss Jenő. – Budapest: ELTE, 1991. – 78-83.

Az Erdélyi Tudományos Intézet. Valóság. 35(1992). 4:62-72.

Széchenyi eszméinek és cselekedeteinek korabeli erdélyi fogadtatása. Erdélyi Múzeum. 54(1992). 1-4:24-36.

Az utolsó 70 év erdélyi magyar tudományossága. Magyar Tudomány. Új folyam. 38(1993). 2:222-231.

Kós Károly és az alku erkölcse. Valóság. 36(1993). 12:18-25. Ld. még: In: Új könyvműhely: ötéves a Pallas-Akadémia Könyvkiadó. Szerkesztette Kozma Mária. – Csíkszereda: Pallas-Akadémia Könyvkiadó, 1998. – 56-68.

Ismertetések 
  • Barabás István: [Kós Károly és az alku erkölcse]: Lapszemle. = A Hét. 25(1994). jan.14 :2.

Education, culture and the arts [in] Transylvania. The Hungarian Quarterly. 35(1994). 133:72-82. Ld. magyarul: Erdély magyar művelődésének sajátosságai. In: Újrakezdések. Tanulmányok, előadások, beszélgetések, búcsúztatások 1990-1995. Csíkszereda: Pallas-Akadémia, 1996. – 16-38.

Kísérletek a politika illemszabályainak kidolgozására a reformkori Erdélyben. In: Nemzeti és társadalmi átalakulás a XIX. században Magyarországon. Tanulmányok Szabad György 70. születésnapjára. Szerkesztette: Orosz István, Pölöskei Ferenc Dobszay Tamás közreműködésével. – Budapest: Korona Kiadó, 1994. – 141-156. Ld. még: Alkalmak és szavak. – 63-79.

Kossuth történetfilozófiájának néhány sajátossága. In: Emlékezés Kossuth Lajosra Erdélyben 1994-ben. Kiss András, Csetri Elek, Orosz István, Egyed Ákos, Pölöskei Ferenc, Imreh István, Benkő Samu előadásai. – Kolozsvár: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadása, 1994. – 58-63. – (Erdélyi Tudományos Füzetek. 219). Ld. még: Debreceni Szemle. Új folyam. 2(1994). 2:214-219.

Az eckermanni szerepvállalás szerény erdélyi képviselője: Szentgyörgyi Imre. In: Művelődési törekvések a korai újkorban. Tanulmányok Keserű Bálint tiszteletére. A kötetet szerkesztette Balázs Mihály, Fony Zsuzsa, Keserű Gizella, Ötvös Péter. – Szeged: József Attila Tudományegyetem Régi magyar irodalom tanszéke, 1997. - 11-24. (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez. 35.).

Adalék az 1848-44-es Román Nemzeti Bizottság (Comitetul Naţiunii Române) történetéhez. Europa. Balcanica-Danubia-Carpatica. Annales. Cultura-Historia-Philologica. 3. Főszerkesztő Miskolczy Ambrus. – Budapest: ELTE. Bölcsészettudományi Kar. Román Filológiai Tanszék, 1998. – 274-285.

Az Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület nagy korszaka és Szász Pál szervező tálentuma. In: Szabó István emlékkönyv. Kovács Ágnes közreműködésével szerkesztette: Rácz István. – Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 1998. – 337-352. Ld. még: Magyar Közélet 2(1998). 11:4-7; 2/3(1998/1999). 12 dec./1 jan.:4-7; Alkalmak és szavak. – 134-151.

Istorie şi utopie. Planurile lui János Bolyai de organizare a vieţii ştiinţifice. In: In honorem Paul Cernovodeanu. Violeta Barbu edita. – Bucureşti: Editura Kriterion, 1998. - 249-253. – (Academia Română. Institutul de istorie „Nicolae Iorga”). [Különnyomat: Bucureşti: Editura Kriterion, 1998.]

Veszedelem az Őrhegy tövében 1657-ben. Dipsei Szabó István nagyenyedi krónikája. In: R. Várkonyi Ágnes Emlékkönyv születésének 70. évfordulója ünnepére. Szerkesztette Tusor Péter. – Budapest: Kiadja az ELTE Bölcsészettudományi Kara, 1998. - 290-298. [Különnyomat is].

A múltidéző titka. Az élmény és a biztos tudás. In: Emlékkönyv Imreh István születésének nyolcvanadik évfordulójára. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület elnöksége megbízásából szerkesztette Kiss András, Kovács Kiss Gyöngy, Pozsony Ferenc. Kolozsvár: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadása, 1999. - 7-17. Ld. még: Alkalmak és szavak. – 245-254; Európai utas. 10(1999). 36:69-73. [Különnyomat is].

Adalékok az erdélyi szabadkőművesség történetéhez. In: A hosszú tizenkilencedik és a rövid huszadik század. Tanulmányok Pölöskei Ferenc köszöntésére. Főszerkesztő Gergely Jenő. - Budapest: ELTE BTK Új- és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszék, 2000. - 49-60.[Különnyomat is]. Ld. még: Alkalmak és szavak. – 165-177.

Gondolatok a könyvtárosságról. In: Gazdaságtörténet – könyvtártörténet. Emlékkönyv Berlász Jenő 90. születésnapjára. – Budapest: A MTA Támogatott Kutatóhelyek irodája keretében, a BKÁÉ Gazdaságtörténeti Tanszéke mellett működő Gazdaság- és Társadalomtörténeti Kutatócsoport kiadványa, 2001. – 25-36. – (Gazdaság- és Társadalomtörténeti kötetek 1.) Ld. még: Alkalmak és szavak. – 195-208; Könyv, könyvtár, könyvtáros. 11(2002). 11:18:27.

Helyzettudat és történelmi cselekvés. In: Akadémiai műhely. Közgyűlési előadások. 2000. május: Millennium az Akadémián. Szerkesztőbizottság: Beck Mihály, Glatz Ferenc, Hámori József, Ritoók Zsigmond. Kötet 1. – Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 2001. – 141-147.

Az Erdélyi Gazdasági Egyesület nagy korszaka és Szász Pál szervező talentuma. In: Évek az ezerszázból. Kortárs erdélyi történészek. Szerkesztők: Dávid Gyula, Veress Zoltán. – Stockholm: EKE; Föreningen Transsylvanska Bokvänner, 2002. – 306-325.

Az erdélyi magyarság Magyarország-képének változásai. In: Magyarország és a magyar kisebbségek (Történeti és mai tendenciák). A kötet az MTA Kisebbségkutató Műhely által 1998. október 15-én, Gödöllőn rendezett „Magyarország és a magyar kisebbségek kapcsolatrendszere: történeti és mai tendenciák” című tudományos konferencia előadásainak anyagát tartalmazza. Programvezető Szarka László. –Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 2002. – 57-63. – (Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. Műhelytanulmányok. Kisebbségkutatás).

Hitbizománytól államosításig. In: Emlékkönyv a Teleki Téka alapításának 200. évfordulójára 1802-2002. Szerkesztette: Deé Nagy Anikó, Sebestyén-Spielmann Mihály, Vakarcs Szilárd. – Marosvásárhely: Mentor Kiadó, 2002. - 58-88. – (Teleki Téka Alapítvány Basel-Marosvásárhely). Ld. még: Monológ alkonyatban. – 165-207.

Ismertetések 
  • Bodolai Gyöngyi; Lokodi Imre: Telekiek. = Népújság. 54(2002). okt.15:7-8.
  • Lokodi Imre: Teleki Téka: dokumentumok, katalógusok, reprezentatív emlékkönyv. = Népújság. 54(2002). okt.14.

Bolyai János marosvásárhelyi kéziratai. Bevezetés. Magyar nyelvű tudományosság a XVIII-XIX. században.- A Keszthelyi Helikon Kastélymúzeum és a Magyar Irodalomtörténeti Társaság tanácskozása Keszthelyen a Festetics-kastélyban, 2003. november 14. In: Apáczai Csere János emlékezete. „Én gondolkodom, azért vagyok”: Válogatás 350 év Apáczai-irodalmából. A a budapesti „Ego cogito ergo sum”- konferencia előadásai (2003. november 13.). Apáczai doktori értekezésének fordításával. Szerkesztette Kovács Sándor Iván. – Budapest: Kiadja a Magyar Irodalomtörténeti Társaság, 2004. –257-264. – („Csak tiszta forrásból” A Magyar Irodalomtörténeti Társaság „Tanulmányok” – sorozata. I.)

Adalékok a nemzeti szimbólumok erdélyi történetéhez. In: „Hálával áldozzál...”. A Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara tiszteletbeli doktorainak a tanulmányai a 150. évforduló ünnepén. Szerkesztette: Balla Péter és Németh Dávid. – Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar, 2005. - 113-122.

Gáll Ernő és az EME. In: Nemzetiség - felelősség. Írások Gáll Ernő emlékére. Szerkesztette Földes György, Gálfalvi György. – Budapest: Napvilág Kiadó, 2005. – 13-26. Ld. még: Monológ alkonyatban. – 144-161.

Irodalomtörténeti monográfia időtállósága: (Bán Imre: Apáczai Csere János). [Ismertetés] Hitel. 18(2005). 6:123-126. Ld. még: Monológ alkonyatban. – 283-289.

további életmű-bibliográfiák

» Bartók György életmű-bibliográfiája
» Benkő Samu bibliográfia 1946-2009
» Cs. Gyimesi Éva életmű-bibliográfia
» Domokos Géza életműbibliográfia
» Gáll Ernő életmű-bibliográfiája
» Jancsó Béla életmű-bibliográfiája 1920-1973
» Jordáky Lajos életmű-biblográfiája
» Kacsó Sándor munkáinak bibliográfiája (1922-1944)
» Krenner Miklós életmű-bibliográfiája
» László Dezső életmű-bibliográfiája
» Ligeti Ernő munkáinak bibliográfiája
» Mikó Imre életmű-bibliográfiája
» Paál Árpád cikkeinek bibliográfiája
» Sütő András életmű-bibliográfiája
» Tavaszy Sándor életmű-bibliográfiája

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék